SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ไทยฮาร์ท ฟู้ดส์ จำกัด
บจ.ไทยฮาร์ท ฟู้ดส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0745552002397
หมวดหมู่ : 1075 การผลิตอาหารสำเร็จรูป
ที่อยู่ : 55/241 หมู่ที่ 6 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร #74000
โทรศัพท์ : 034-816878-9
แฟกซ์ : 034-816879
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตจำหน่ายนำเข้าส่งออกอาหารสดอาหารแปรรูปทุกชนิด


Links