SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
บจ.โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105544061440
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : 57 อาคารปาร์ค เวนเชอร์ ชั้น 19-20 ถนนวิทยุ ต.ลุมพินี อ.เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร #10330
โทรศัพท์ : 0-2717-2244
แฟกซ์ : 0-2520-3481
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตอาหารสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป

Links