SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน)
แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน)
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0107537001668
หมวดหมู่ : อาหารแช่แข็ง
ที่อยู่ : 103 ถนนนนทรี ต.ช่องนนทรี อ.เขตยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2295-2000
แฟกซ์ : 0-2295-2002
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การนำเข้าผลิตจำหน่ายปลีกและส่งออกสัตว์น้ำแช่แข็งและอาหารแช่แข็ง


Links