Related Articles

ระเบียบสหภาพยุโรป เรื่อง การใช้สารเสริม (Additives) ในอาหารสัตว์ (Feedingstuffs)

สหภาพยุโรปประกาศกฎระเบียบกลาง Commission Regulation เพื่ออนุญาตการใช้สารเสริม (additives) เป็นส่วนผสมในอาหารเลี้ยงสัตว์ (feedingstuffs) เมื่อวันที่ 5 ...

จับตาฉลาก “COOL” ดินแดนจิงโจ้กับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

ประเทศออสเตรเลียนับเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ได้รับการยอมรับในด้านมาตรฐานความปลอดภัยอาหารในระดับสากล โดยมีหน่วยงานพัฒนาระเบียบและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง คือ F...