• ข้อมูลพื้นฐานอุตสาหกรรม
  • วิเคราะห์ภาพรวม/แนวโน้ม
  • สถิติที่สำคัญ
  • บทความ/งานวิจัย
ข้าว
การเพาะปลูก | การแปรรูป | การค้า | นโยบาย/มาตรการ/กฏระเบียบ | ประมวลสถานการณ์ | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | Directory |

  การเพาะปลูก
  การแปรรูป
 เทคโนโลยีการแปรรูป  [วันที่เผยแพร่ 29 ก.ค. 55]
 คุณภาพการสี  [วันที่เผยแพร่ 29 ก.ค. 55]
 รูปแบบสินค้าและกระบวนการแปรรูป  [วันที่เผยแพร่ 30 ก.ค. 55]
 เครื่องมือและเครื่องจักรที่สำคัญ
      เครื่องจักรโรงงานผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว  [วันที่เผยแพร่ 30 ก.ค. 55]
      เครื่องจักรสีข้าว  [วันที่เผยแพร่ 30 ก.ค. 55]
  การค้า
 ตลาดในประเทศ  [วันที่เผยแพร่ 30 ก.ค. 55]
 ตลาดโลก  [วันที่เผยแพร่ 30 ก.ค. 55]
 คู่แข่ง
 สถานการณ์ผลิตและตลาดข้าวไทย  [วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 57]
 สถานการณ์การค้าโลก  [วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 57]
      สถานการณ์ข้าวสหรัฐอเมริกา  [วันที่เผยแพร่ 30 ก.ค. 55]
      สถานการณ์ข้าอินเดีย  [วันที่เผยแพร่ 30 ก.ค. 55]
      สถานการณ์ข้าวเวียดนาม  [วันที่เผยแพร่ 30 ก.ค. 55]
  นโยบาย/มาตรการ/กฏระเบียบ
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 กรมการข้าว
 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 กรมศุลกากร
 กรมการค้าภายใน
 มูลนิธิข้าวไทย
 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเ
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 สมาคมผู้ส่งออกข้าวต่างประเทศ
  Directory
ข้าว
โครงสร้างอุตสาหกรรม | แผนที่ทางยุทธศาสตร์ | การกระจายสินค้า | วิถีการตลาด | โครงสร้างต้นทุน | SWOT Analysis | Porter’s 5 Forces Model |

  โครงสร้างอุตสาหกรรม
  แผนที่ทางยุทธศาสตร์
 พื้นที่การเพาะปลูกข้าวในประเทศไทย
 จำนวนโรงงานผลิตภัณฑ์ข้าวในประเทศไทย
 แหล่งที่ตั้งโรงสีข้าวในประเทศไทย
 จำนวนครัวเรือน
  วิถีการตลาด
 วิถีการตลาดข้าว  [วันที่เผยแพร่ 29 ก.ค. 55]
 วิถีการตลาดข้าวนึ่ง  [วันที่เผยแพร่ 29 ก.ค. 55]
 วิถีการตลาดเส้นหมี่ เส้นก๋วยเตี๋ยว  [วันที่เผยแพร่ 29 ก.ค. 55]
 วิถีการตลาดขนมอบกรอบจากข้าว  [วันที่เผยแพร่ 29 ก.ค. 55]
 วิถีการตลาดข้าวสำเร็จรูปแช่แข็ง  [วันที่เผยแพร่ 29 ก.ค. 55]
  โครงสร้างต้นทุน
  SWOT Analysis
 การวิเคราะห์ SWOT ภาพรวม  [วันที่เผยแพร่ 29 ก.ค. 55]
 การวิเคราะห์ SWOT ของข้าว  [วันที่เผยแพร่ 29 ก.ค. 55]
 การวิเคราะห์ SWOT ของแป้งข้าวเจ้า  [วันที่เผยแพร่ 29 ก.ค. 55]
 การวิเคราะห์ SWOT ของเส้นหมี่_เส้นก๋วยเตี๋ยว  [วันที่เผยแพร่ 29 ก.ค. 55]
 การวิเคราะห์ SWOT ของขนมอบกรอบจากข้าว  [วันที่เผยแพร่ 29 ก.ค. 55]
 SWOT Analysis  [วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 57]
ข้าว
สถิติการผลิตข้าว ของไทย | สถิติการค้าข้าว ของตลาดโลก | สถิติการค้าข้าว ของไทย | สถิติการค้าข้าวของประเทศคู่แข่ง | สถิติการค้าผลิตภัณฑ์จากข้าวของตลาดโลก | สถิติการค้าผลิตภัณฑ์จากข้าวของไทย | สถิติการค้าผลิตภัณฑ์จากข้าวของประเทศคู่แข่ง | ผู้นำเข้า ข้าว ที่สำคัญ | ผู้ส่งออก ข้าว ที่สำคัญ |

  สถิติการผลิตข้าว ของไทย
 จำนวนครัวเรือนที่ปลูกข้าว จำแนกตามจังหวัด  [วันที่เผยแพร่ 29 ก.ค. 55]
 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิต (ปี 2534-2547)
 เนื้อที่ ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ราคาและมูลค่าของผลผลิตตามราคาที่เกษตรกรขายได้ ปี 2540-2550  [วันที่เผยแพร่ 29 ก.ค. 55]
 เนื้อที่เก็บเกี่ยว ข้าวนาปี นาปรัง (2540-2550)
 เนื้อที่เพาะปลูก ข้าวนาปี นาปรัง (2540-2550)  [วันที่เผยแพร่ 29 ก.ค. 55]
 ผลผลิต ข้าวนาปี นาปรัง (2540-2550)  [วันที่เผยแพร่ 29 ก.ค. 55]
 ผลผลิตต่อไร่การเก็บเกี่ยว ข้าวนาปี นาปรัง (2540-2550)  [วันที่เผยแพร่ 29 ก.ค. 55]
 ผลผลิตต่อไร่การเพาะปลูก ข้าวนาปี นาปรัง (2540-2547)  [วันที่เผยแพร่ 29 ก.ค. 55]
 สถิติการ เก็บเกี่ยวข้าว ของโลก  [วันที่เผยแพร่ 29 ก.ค. 55]
 สถิติข้าว นาปี นาปรัง  [วันที่เผยแพร่ 29 ก.ค. 55]
  สถิติการค้าข้าว ของตลาดโลก
 สถิติการนำเข้า ข้าว ของตลาดโลก  [วันที่เผยแพร่ 30 ก.ค. 57]
 สถิติการส่งออก ข้าว ของตลาดโลก  [วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 57]
 สถิติการนำเข้า ข้าว ของตลาดโลก  [วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 58] 
 สถิติการส่งออก ข้าว ของตลาดโลก  [วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 58] 
  สถิติการค้าข้าว ของไทย
 สถิติการส่งออกข้าวของประเทศไทย  [วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 57]
 สถิติการนำเข้า ข้าว ของไทย  [วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 57]
 สถิติการนำเข้า ข้าว ของไทย  [วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 58] 
 สถิติการส่งออก ข้าว ของไทย  [วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 58] 
  สถิติการค้าข้าวของประเทศคู่แข่ง
 การส่งออกข้าวของเวียดนาม  [วันที่เผยแพร่ 29 ก.ค. 55]
 การส่งออกข้าวของสหรัฐอเมริกา  [วันที่เผยแพร่ 29 ก.ค. 55]
 การส่งออกข้าวของอินเดีย  [วันที่เผยแพร่ 29 ก.ค. 55]
  สถิติการค้าผลิตภัณฑ์จากข้าวของตลาดโลก
  สถิติการค้าผลิตภัณฑ์จากข้าวของไทย
 การส่งออกเส้นหมี่ เส้นก๋วยเตี๋ยวของประเทศไทย  [วันที่เผยแพร่ 29 ก.ค. 55]
 การส่งออกขนมปังกรอบของประเทศไทย  [วันที่เผยแพร่ 29 ก.ค. 55]
 การส่งออกแป้งข้าวเจ้าของประเทศไทย  [วันที่เผยแพร่ 29 ก.ค. 55]
 การส่งออกแป้งแผ่นจากข้าวของประเทศไทย  [วันที่เผยแพร่ 29 ก.ค. 55]
 การส่งออกสตาร์ชจากข้าวของประเทศไทย  [วันที่เผยแพร่ 29 ก.ค. 55]
  สถิติการค้าผลิตภัณฑ์จากข้าวของประเทศคู่แข่ง
  ผู้นำเข้า ข้าว ที่สำคัญ
 อิหร่าน  [วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 57]
 จีน  [วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 57]
 สหรัฐอเมริกา  [วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 57]
  ผู้ส่งออก ข้าว ที่สำคัญ
 อินเดีย  [วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 57]
 สหรัฐอเมริกา  [วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 57]
 อิตาลี  [วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 57]
ข้าว
บทความ / งานวิจัย |

  บทความ / งานวิจัย
 Investment Opportunities in Cultivation of Par Boiled/White Rice in Cambodia  [วันที่เผยแพร่ 29 ก.ค. 55]
 Cambodia’s Agricultural Strategy: Future Development Options for the Rice Sector A Policy Discussion Paper  [วันที่เผยแพร่ 29 ก.ค. 55]
 OECD-FAO Agricultural Outlook 2010-2019  [วันที่เผยแพร่ 29 ก.ค. 55]
 ASEAN Agricultural Commodity Outlook June 2009  [วันที่เผยแพร่ 29 ก.ค. 55]
 Rice Outlook 2011  [วันที่เผยแพร่ 29 ก.ค. 55]
 The Promotion of Paddy Production and Rice Expert  [วันที่เผยแพร่ 29 ก.ค. 55]
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ ข้าวสารบรรจุถุง  [วันที่เผยแพร่ 29 ก.ค. 55]
 The blue, green and grey water footprint of rice from production and consumption perspectives  [วันที่เผยแพร่ 29 ก.ค. 55]
 2009/10 Rice Yearbook  [วันที่เผยแพร่ 29 ก.ค. 55]
 RICE PRICE POLICY IN THAILAND POLICY MAKING AND RECENT DEVELOPMENTS 2009  [วันที่เผยแพร่ 29 ก.ค. 55]
 Technical Efficiency Analysis of Rice Production in Vietnam  [วันที่เผยแพร่ 29 ก.ค. 55]
 Global Market Shocks and Poverty in Vietnam: The Case of Rice July 2011  [วันที่เผยแพร่ 29 ก.ค. 55]