สวัสดี

EU แก้ไขขอบเขตการตรวจ ณ ด่านต่างๆ

แชร์:
Favorite (38)

4 พฤศจิกายน 2557

EU แก้ไขขอบเขตการตรวจ ณ ด่านต่างๆ

เ มื่ อ วั น ที่ 10  ตุ ล า ค ม 2 5 5 7 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกประกาศ Commission Implementing Decision 2014/704/EU of 8October 2014 amending Decision 2009/821/EC

as regards the lists of border inspection postsตีพิมพ์ใน EU Official Journal L 294/46 ว่าด้วย การปรับปรุงแก้ไขบัญชีรายชื่อด้านตรวจสอบที่อยู่ชายแดนของประ เทศสมาชิก( EU-2 8 )ส รุป สาระสำคัญ ดังนี้

  1. แก้ไขภาคผนวก 1 (Annex I)ของ Decision 2009/821/EC ดังนี้
  1. ยกเลิกด้านตรวจสอบ

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527