สวัสดี

ตุรกีปรับแบบฟอร์ม Health Certificate สำหรับสินค้าคอลลาเจน

แชร์:
Favorite (38)

11 มิถุนายน 2557

ตุรกีปรับแบบฟอร์ม Health Certificate สำหรับสินค้าคอลลาเจน

                     เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมาสถานเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐตุรกีประจำ ประเทศไทยได้ออกเผยแพร่สำ เนาหนังสือการปรับปรุงแบบฟอร์มใบรับรองสุขอนามัยสำหรับคอลลาเจนเพื่อการบริโภครูปแบบใหม่ (Veterinary Heath Certificate Exportation of Collagen Intended for Human Consumption) สำหรับสินค้าที่จะ ส่ง อ อ ก ไปยัง ส า ธ า รณรัฐตุรกี ไปยังหน่ว ย ง านต่า ง ๆที่เกี่ย ว ข้อ ง โดยปร ะก าศฉบับ ดังกล่าวจะมีผล บังคับใช้วันที่ 1ธ.ค 2557 เป็นต้นไป

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527