สวัสดี

“พรีเมียม”บนฉลากอาหารของไทย

แชร์:
Favorite (38)

26 กันยายน 2556

“พรีเมียม”บนฉลากอาหารของไทย

         ประเทศไทยได้ออกร่างประกาศกระทรวงสาธารณะสุขเรื่องการแสดงข้อความ“พรีเมียม” บนฉลากอาหาร เมื่อเดือนสิงหาคม 2556 โดยสรุปสาระสาคัญดังนี้

1. พรีเมียม หมายถึง ข้อความที่แสดงคุณภาพหรือมาตรฐานหรือคุณลักษณะเด่นเป็นพิเศษกว่าอาหารประเภทเดียวกันโดยทั่วไป

2. การแสดงข้อความ “พรีเมียม” ต้องได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

3. อาหารที่แสดงข้อความ “พรีเมียม” บนฉลาก ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกาหนดของประกาศกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

3.1 จะต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องว่าด้วยเรื่องคุณภาพและมาตรฐาน

3.2 มีระบบต รว จสอบรับรองกระบว นการผลิตและระบบต ามสอบสินค้าสอดคล้องตามมาตรฐานสากล

3.3 สถานที่ผลิตวัตถุดิบที่เป็นผลิตผลทางการเกษตร ต้องผ่านการตรวจประเมินGAP และ GMP มีระบบ HACCP ตามมาตรฐาน Codex หรือ ISO 22000 หรือหน่วยงานที่รัฐให้การรับรอง

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527