สวัสดี

รัสเซียเตรียมออกกฎเพื่อรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์

แชร์:
Favorite (38)

4 เมษายน 2556

รัสเซียเตรียมออกกฎเพื่อรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์

              กระทรวงเกษตรรัสเซีย (Ministry of Agriculture of the Russian Federation) เตรียมออกกฎระเบียบในการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ ภายในปี พ.ศ.2558 เพื่อให้การติดฉลากสินค้าเกษตรอินทรีย์ภายในประเทศต้องผ่านการรับรองอย่างถูกต้อง

              ปัจจุบันประเทศรัสเซียมีการติดฉลากทั้ง "organic" และ "bio" ในผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด โดยทั้งนี้ร่างมาตรฐานดังกล่าวจะมีความสอดคล้องกับมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ของสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา โดยขณะนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรของภาครัฐกาลังศึกษากระบวนการรับรองมาตรฐานของทั้งสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น

               การตื่นตัวต่อระบบฉลากของสินค้าเกษตรอินทรีย์นั้น มีในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งในประเทศไทยโดยสานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) เป็นองค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล และรูปแบบของตรารับรอง ที่ได้รับการรับรองระบบงานเกษตรอินทรีย์ IFOAM จาก สานักประกันคุณภาพมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (International Organic Accreditation Services - IOAS) รวมทั้งได้รับการรับรองระบบงานจากสานักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527