สวัสดี

“ABNT” Eco Label

แชร์:
Favorite (38)

19 ธันวาคม 2555

“ABNT” Eco Label

         จา กกระแสความ ต้องการ สิน ค้า เพื่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค ส่งผลให้หลายประเทศพยายามผลักดันให้เกิดการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์)ที่เป็นมิตรต้อสิ่งแวดล้อม หรือ ฉลาก Eco label เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น อินเดีย และ ญี่ปุ่นล่าสุดประเทศบราซิล โดย Associacao Brasileirade Normas Tecnicas (ABNT) หรือBrazilian Association of TechnicalStandard ซึ่งเป็นองค์)กระดานมาตรฐานระดับชาติของบราซิลที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการรับรองมาตรฐานสินค้าและฉลากได้ประกาศการใช้ “ABNTEcolabel” สำ หรับเป็นมาตรฐานของฉลากผลิตภัณฑ์)ด้านสิ่งแวดล้อม

       สำหรับฉลาก ABNT นี้ จะต้องเป็นสินค้าและบริการที่ผ่านการรับรองจากหน่วยงาน ABNTตามเงื่อนไข เช่น กระบวนการผลิตมีการจัดการที่ดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยสามารถลดพลังงานหรือใช้วัสดุได้อย่างคุ้มค่า ลดปริมาณของเสียและมลภาวะรวมทั้งสินค้าหรือบริการดังกล่าวต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศ เป็นต้น ที่ผ่านมา ABNT ได้รับรองสินค้าไปแล้วรวม 17 รายการอาทิเช่น น้ำหอมและเครื่องสำอาง สิ่งทอผ ลิตภัณฑ์เหล็กยางเฟอร์นิเ จอร์อุปกรณ์และเครื่องใช้ กระดาษ และพลาสติก เป็นต้น

               ทั้งนี้ บราซิลมิได้กำหนดการแสดงฉลากเพื่อสิ่งแวดล้อมเป็นมาตรการบังคับแต่ผู้ประกอบการที่สนใจและมีความต้องการให้เพิ่มตลาดสินค้าสำ หรับผู้บริโภคที่เน้นสินคาด้านสิ่งแวดล้อมสามารถใช้เป็นทางเลือกหนึ่งในการส่งออกสินค้าไปบราซิลได้

 

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527