สวัสดี

“BioGro New Zealand” ฉลากสินค้าเกษตรอินทรีย์ประเทศนิวซีแลนด์

แชร์:
Favorite (38)

19 มกราคม 2556

“BioGro New Zealand” ฉลากสินค้าเกษตรอินทรีย์ประเทศนิวซีแลนด์

ประเทศนิวซีแลนด์ได้ส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าอินทรีย์ (Organic Product) โดยสินค้าที่ผ่านการรับรองแล้วจะได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย “BioGro New Zealand” เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าอินทรีย์ มีความน่าเชื่อถือ มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

“BioGro New Zealand” ออกโดย The New Zealand Biological Producer and Cunsumers Society (NZBPCS) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้ความรู้และคาแนะนา การช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนการรับรองสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ของประเทศนิวซีแลนด์เพื่อจาหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศทั่วโลก เนื่องจากนิวซีแลนด์มีความพร้อมในการผลิตสินค้าเกษตรประเภทต่างๆ เช่น ผักผลไม้ เนื้อสัตว์ นมและผลิตภัณฑ์นม เป็นต้นประกอบกับการเปิดเสรีทางการค้าภายใต้ FTA กับประเทศต่างๆ จึงทาให้นิวซีแลนด์สามารถขยายการส่งออกสินค้าดังกล่าวได้

สินค้าที่ผ่านการรับรองได้จะต้องมีคุณสมบัติตาม Organic Principle คือ ฟื้นฟูสภาพดิน เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ และลดการก่อให้เกิดมลภาวะ โดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตอาหารที่มีคุณภาพและโภชนาการสูง เป็นต้น

อย่างไรก็ตามหากประเทศไทยมีการรณรงค์ให้ความสาคัญในการผลิตสินค้าอินทรีย์เช่นเดียวกับในประเทศนิวซีเลนด์ เพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจว่าเป็นสินค้าอินทรีย์อย่างแท้จริงแล้ว จะเป็นผลดีต่อการขยายฐานการตลาดส่งออกและสร้างฐานการตลาดที่เข้มแข็งขึ้นทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้ในอนาคต

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527