สวัสดี

การส่งเสริมฉลาก “Carbon Footprint of Products : CFP” ของญี่ปุ่น

แชร์:
Favorite (38)

4 กุมภาพันธ์ 2556

การส่งเสริมฉลาก “Carbon Footprint of Products : CFP” ของญี่ปุ่น

สมาคมการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (The Japan Environmental Management Association for Industry: JEMAI) ได้มีการส่งเสริมให้มีการใช้ฉลากคาร์บอนฟุตพริ๊นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Products : CFP) เพื่อมุ่งให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases: GHGs)
                ฉลาก CFP เป็นโครงการนาร่องของประเทศญี่ปุ่น ภายใต้การกากับดูแลของกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (Ministry of Economy, Trade and Industry: METI) โดยโครงการนี้เสร็จสมบูรณ์เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.2555 ซึ่งเกี่ยวข้องกับปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตสินค้าตลอดวัฏจักรชีวิต (Product Life Cycle) โดยใช้ค่า Carbon Footprint (CF) ซึ่งเป็นค่าทางวิทยาศาสตร์ที่คานวณปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากผลิตภัณฑ์หรือกิจกรรมต่างๆสู่บรรยากาศ โดยคานวณออกมาในรูปตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (แสดงตัวเลขในแถบวงกลมสีฟ้าในฉลาก) ปัจจุบันมีสินค้า ผลิตภัณฑ์และบริการที่ผ่านการตรวจสอบของ JEMAI และได้รับอนุมัติให้แสดงฉลาก CFP แล้ว ประมาณ 11 รายการ เช่น สินค้าอุปโภค และการให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น ในส่วนของประเทศไทยมีบริษัทและองค์กรที่ดาเนินโครงการนาร่องรวมทั้งหมด 12 องค์กร เช่น บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลาปาง) จากัด สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม การเข้าร่วมโครงการทั้งในญี่ปุ่นและไทยยังเป็นไปด้วยความสมัครใจของผู้ประกอบการ อีกทั้งส่วนใหญ่ยังคงเป็นสินค้าด้านอุปโภค ดังนั้นการส่งเสริมให้มีการใช้ฉลาก CFP ควรมีอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม และลดสภาวะเรือนกระจกที่อาจจะรุนแรงขึ้น ทั้งยังเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมให้ยั่งยืนตลอดไป โดยผู้ประกอบการที่สนใจทั้งด้านสินค้าอุปโภคและสินค้าบริโภค สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527