สวัสดี

โคเด็กซ์ ดันกฎหมาย แสดงฉลากโภชนาการ

แชร์:
Favorite (38)

23 พฤษภาคม 2555

โคเด็กซ์ ดันกฎหมาย แสดงฉลากโภชนาการ

ในเดือนพฤษภาคม 2555 คณะกรรมการโคเด็กซ์ด้านฉลากอาหาร หรือ Codex Committee on Food Labeling (CCFL) จะจัดประชุมครั้งที่ 40 ณ เมืองออตโตวา ประเทศแคนาดา โดยวาระการประชุมที่สาคัญจะรับรองเอกสาร ดังนี้

 Guideline on Nutrition Labeling concerning the list of nutrients that always declares on voluntary or mandatory basic เพื่อเป็นแนวทางในการแสดงข้อมูลโภชนาการของอาหารไม่ว่าจะเป็นแบบบังคับหรือสมัครใจ โดยโคเด็กซ์ต้องการผลักดันให้ผู้ประกอบการแสดงฉลากบนผลิตภัณฑ์อาหารให้มากขึ้น

เอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแสดงฉลากอาหารที่ได้จาก Modern Technology เช่น อาหารดัดแปรพันธุกรรม เพื่อให้มีการพิจารณาการแสดงฉลากที่เป็นลักษณะเดียวกัน

Proposed draft definition of Nutrient Reference Values (NRVs) (step 5) เพื่อใช้เป็นค่าอ้างอิงในการกาหนดชนิดและปริมาณสารอาหารตามความต้องการของแต่ละบุคคล ในการกาหนดค่า Nutrient Reference Values for Nutrients Associated with Risk of Diet-Related Noncommunicable Disease for General Population หรือ NRVs-NCD ซึ่งเป็นค่าสารอาหารอ้างอิงที่บุคคลทั่วไปควรจะได้รับนั้น ควรคานึงถึงคุณประโยชน์ในการลดความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วย

ค่า NRVs-NCD ที่คณะกรรมการด้านโภชนาการสาหรับอาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ (CCNFSDU) ของ Saturated fatty acids ที่ 20 กรัม และสาหรับ Sodium 2,000 มิลลิกรัม ซึ่งทั้งสองค่านี้จะถูกรับรองในที่ประชุมครั้งนี

 

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527