สวัสดี

สธ. คุมเข้มเตรียมพร้อม 3 ปี อาหารแปรรูปต้องผ่าน GMP

แชร์:
Favorite (38)

11 พฤษภาคม 2555

สธ. คุมเข้มเตรียมพร้อม 3 ปี อาหารแปรรูปต้องผ่าน GMP

              กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศคุมสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะบรรจุพร้อมจาหน่ายต้องผ่านมาตรฐานจีเอ็มพีเบื้องต้น (Good Manufacturing Practice :GMP) เพื่อยกระดับและส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านและขนมไทยสู่โลก

นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้ ได้เร่งตรวจสอบควบคุมอาหารไทยทั้งหมดให้เข้าสู่ระบบความปลอดภัย เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งยกระดับความปลอดภัยอาหารไทย เพื่อให้ครัวไทยเป็นครัวของโลก และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของไทยในปี พ.ศ. 2558

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขมีแผนที่จะส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านที่เป็นอาหารยอดนิยมของท้องถิ่นให้ได้รับเลขสารบบอาหาร (เลข อย.) ซึ่งจะดาเนินการทั้ง 4 ภาคทั่วประเทศ เพื่อเชิดชูอาหารไทยและขนมไทยให้เป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยว โดยจะต่อยอดนาอาหารพื้นบ้านไทยออกสู่สายตาชาวต่างชาติ ในส่วนของอาหารทั่วไป ทั้งอาหารพื้นบ้าน และสินค้าอาหารหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ อาหารโอทอป (OTOP) ซึ่งเป็นอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะบรรจุพร้อมจาหน่าย ควรมีการยกระดับมาตรฐานการผลิตอาหาร กระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายสนับสนุนให้อาหารกลุ่มนี้ เข้าสู่ระบบความปลอดภัยด้วยตามมาตรฐานจีเอ็มพีขั้นพื้นฐาน (Primary GMP) โดย ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข 2 ฉบับ ดังนี้

1.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2555 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และเก็บรักษาอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุพร้อมจาหน่าย กาหนดให้อาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจาหน่ายต้องปฏิบัติตามจีเอ็มพีขั้น พื้นฐาน (Primary GMP) ได้แก่ อาหารพร้อมปรุงและอาหารสาเร็จรูปพร้อมบริโภคทันที และอาหารทั่วไป ซึ่งเป็นอาหารที่ผ่านกระบวนการแปรรูป เช่น ตัดแต่งในลักษณะที่นาไปปรุง หรือบริโภค คั่ว ทาให้แห้ง หมักดอง เป็นต้น

2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 343) พ.ศ. 2555 เรื่อง ฉลาก (ฉบับที่ 3) เพื่อรองรับให้อาหารทั่วไป ซึ่งเป็นอาหารแปรรูปที่เป็นสินค้าพื้นบ้าน หรือสินค้าโอทอป ที่ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตามเกณฑ์จีเอ็มพีขั้นพื้นฐานแล้ว สามารถขอรับเลขสารบบอาหารได้ (เลข อย.) ขณะนี้ประกาศทั้ง 2 ฉบับ อยู่ระหว่างการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ผู้ผลิต หรือนาเข้าอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะบรรจุพร้อมจาหน่ายรายเก่าต้องปฏิบัติให้ได้ตามข้อกาหนด

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527