สวัสดี

EU เร่งศึกษามาตรการละเมิด PARASITIC COPYING เอาจริงพวกหัวใส

แชร์:
Favorite (38)

26 มีนาคม 2555

EU เร่งศึกษามาตรการละเมิด PARASITIC COPYING เอาจริงพวกหัวใส

            สำนักงานที่ปรึกษา Hogal Lovells International LLP ดำเนินการศึกษามาตรการทางกฎหมายของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ในการเอาผิดกับผลิตภัณฑ์ที่มีการลอกเลียนแบบ โดยเฉพาะการลอกเลียนแบบบรรจุภัณฑ์และลวดลายบรรจุภัณฑ์ โดยใช้เครื่องหมายการค้าใหม่ หรือที่เรียกว่า  Parasitic Copying หรือ Look-alikes Product  หรือ Get-up of a Product ซึ่งผลการศึกษาสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

  1. ถึงแม้ว่าสหภาพยุโรปจะมีหลักเกณฑ์ การคุ้มครองเคื่รองหมายการค้าและการอออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน แต่โดยภาพรวมยังพบการละเมิดในลักษณะของ Parasitic Copying ได้ทั่วไปในตลาดสหภาพยุโรป โดยเฉพาะประเทศสมาชิกที่มีระบบการคุ้มครองในระดับไม่เข้มงวดมากนัก
  2. ปัจจุบันสหภาพยุโรปไปยังไม่มีตัวบทกฎหมายกลางที่ใช้ร่วมกันภายในประเทศสมาชิก รวมถึง บทลงโทษที่ผู้กระทำผิด Parasitic Copying เป็นการเฉพาะซึ่งทำให้แต่ละประเทศสมาชิกจำเป็นต้องใช้มาตรการภายในของแต่ละประเทศเพื่อมาประยุกต์ใช้กับการกระทำผิดในแต่ละกรณี ดังนั้นมาตรการและบทลงโทษจึงเกิดความแตกต่างทั้งในแง่วิธีการ สขอบเขต ประสิทธิภาพ และการเยียวยา
  3. ถึงแม้สหภาพยุโรปจะไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับ Parasitic Copying แต่มีกฎหมายกลาง (Directive) สำหรับคุ้มครองการจดทะเบียนเคื่องหมายการค้าในสหภาพยุโรป อย่างไรก็ตาม ประเทศ สมาชิกเองก็มีการบัญญัติกฎหมายคุ้มครองเคื่องหมายการค้าเช่นกัน ซึ่งยังไม่ได้ถูกสั่งให้ยกเลิกใช้หลังมีกฎหมายกลาง ยกเว้นกรณีที่บทบัญญัติไปขัดหรือแย้งตรงกับกฎหมายกลาง ทำให้เกิดความไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและมีคู่กรณีฟ้องร้องกันมากขึ้น

 

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527