สวัสดี

จีนออกกฎคุมเข้ม GMO

แชร์:
Favorite (38)

19 มีนาคม 2555

จีนออกกฎคุมเข้ม GMO

Draft law of genetically modified (GM) foods เป็นร่างกฎหมายที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเตรียมประกาศใช้เป็นมาตรการควบคุมสินค้าดัดแปรพันธุกรรมที่ไม่ได2รับอนุญาตอย่างถูกต้อง เนื่องจาก

จีนมักประสบปัญหาในการควบคุมการแพร่กระจายของสินค้าที่มีส่วนผสมของ GM และยังไม่มีหน่วยงานใดขออนุญาตใช้ GM อย่างเป็นทางการ

ภายใต้2กฎหมายฉบับนี้จะควบคุมทุกการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการดัดแปรพันธุกรรมทางอาหาร ไมว่าจะเป็นการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การผลิต การจัดจำหน่าย การนำเข้าและส่งออก โดยจะต้องดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายของประเทศ อาทิเช่น การรับรองผลิตภัณฑ์หรือสายพันธุ์พืชที่ใช้ในการวิจัย เป็นต้น ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรจะเป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ในการควบคุมดูแล โดยจัดทำเป็นมาตรฐานการผลิตสินค้าที่ผ่านกระบวนการดัดแปรพันธุกรรม หรือ Standard of Production genetically modified foods ซึ่งจะกำหนดให้

1. ผู้2ผลิตสินค้าที่ใช้สวนประกอบที่มาจากกระบวนการ GM ต2องควบคุมสภาวะในการผลิตมิให้ปนเปื้อนสูสิ่งแวดล้อม

2. ห้ามการใช้ GM grains ที่ผ่านกระบวนการแปรรูปซึ่งได2รับสารเคมีกำจัดศัตรูพืชหรือสารปนเปื้อนต่างๆ

3. การขนส่งพืช GM ต้องทำ ในวัสดุที่ป้องกันการปนเปื้อนสูภายนอก

4. การผลิต การค้า และการจำหน่าย น้ำมันพืชที่มีส่วนผสมของGM เพื่อการบริโภคต้องได้รับอนุญาติก่อนทุกครั้งอย่างไรก็ตามในระหว่างที่กฎหมายอยูในระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา กำหนดให้2รัฐบาลท้องถิ่น

เป็นผู้2ดำเนินการควบคุมการอนุญาตการกระทำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ GM ตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงห้ามการผูกขาดการดำเนินการโดยบริษัท หน่วยงาน หรือองค์กรใดๆ หรือให้ข้อมูลในเชิงลบกับผู้บริโภคซึ่งอาจมีผลต่อการซื้อขายสินค้าในอนาคตด้วย

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527