สวัสดี

EU ให้รับรองการนาเข้า Composite Products ที่มาจากสัตว์

แชร์:
Favorite (38)

11 กุมภาพันธ์ 2555

EU ให้รับรองการนาเข้า Composite Products ที่มาจากสัตว์

ตามที่คณะกรรมาธิการยุโรปออกระเบียบใหม่ Regulation 2012 ว่าด้วยการรับรองการนาเข้าหรือการขนส่งผ่านสาหรับสินค้า composite products(1) โดยสาระสาคัญได้กาหนดให้ผลิตภัณฑ์ composite ที่มีวัตถุดิบจากสัตว์เป็นส่วนผสมจะต้องมาจากประเทศที่ได้รับการอนุญาต ซึ่งโรงงานผู้ผลิตจะต้องปฎิบัติตามมาตรา 6.1 (b) ของระเบียบ Regulation 853/2004 แล้วเท่านั้น ซึ่งครอบคลุมสินค้าดังต่อไปนี้

1. processed meat products

2. processed milk products                                                                         

3. processed fishery or egg products

ซึ่งรวมถึงสินค้าที่รอส่งต่อไปจาหน่ายยังประเทศที่สามในรูปของการขนส่งผ่านด้วย (Transition) โดยผลิตภัณฑ์ composite ที่มีวัตถุดิบจากสินค้า 3 กลุ่มข้างต้นจะต้องปรับใช้แบบฟอร์มใบรับรองสุขอนามัยฉบับใหม่ประกอบการนาเข้า ตามที่ปรากฎในภาคผนวก 1 ของระเบียบฉบับใหม่ ทั้งนี้ EU กาหนดระยะเวลาเปลี่ยนผ่านสาหรับผลิตภัณฑ์ composite สามารถใช้ใบรับรองฯ เดิมที่ออกให้ก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2555 ตามมาตรา 5 ของคาสั่ง Decision 2007/275/EC ประกอบการนาเข้าได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 นี้เท่านั้น และตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 55 เป็นต้นไป จะเริ่มบังคับให้ดาเนินการตามระเบียบใหม่ สาหรับผู้ประกอบการ ที่ต้องออกใบรับรองสาหรับสินค้า composite จะต้องปรับใช้แบบฟอร์มใบรับรองฉบับใหม่นี้ให้ทันตามกาหนด มิฉะนั้นอาจส่งผลให้สินค้าโดนกัก ณ ด่านนาเข้าได้ และในอนาคตคาดว่าสานักงาน Food and Veterinary Office (FVO) อาจเพิ่มการสุ่มตรวจโรงงานสินค้าอาหารประเภท composite เพื่อตรวจสอบแหล่งที่มา (origin) ของวัตถุดิบที่ใช้ผลิตสินค้าอาหารไป EU มากยิ่งขึ้น

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527