สวัสดี

EU นับถอยหลังการตรวจหาค่า Migration limit บรรจุภัณฑ์พลาสติก

แชร์:
Favorite (38)

1 ธันวาคม 2554

EU นับถอยหลังการตรวจหาค่า Migration limit บรรจุภัณฑ์พลาสติก

               หลังจาก สหภาพยุโรปตีพิมพ์ระเบียบว่าด้วยวัสดุและบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่สัมผัสอาหารใน Regulation 10/2011 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมานั้น ประเด็นที่ผู้ประกอบการควรเร่งตรวจสอบคือ ข้อกาหนดการตรวจหาค่าส่งผ่าน (Migration limit) สาหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ผู้ประกอบการใช้ ตามมาตราที่ 18(2) 18(4) และ 20 ของระเบียบนี้ ซึ่งจะเริ่มปรับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป

​          นอกจากนี้ ประเด็นที่ควรเตรียมพร้อมซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในอนาคต ได้แก่

- การใช้สารเสริมที่นอกเหนือจาก plasticizers กับ plastic layers หรือ plastic coatings ที่กล่าวถึงในมาตรา 2(1)(d) จะปรับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป

- การใช้สารเสริมจาพวก glass fibre sizing สาหรับ glass fibre reinforced plastics ที่กล่าวถึงในมาตรา 2(1)(d) จะปรับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ระเบียบนี้ได้กาหนดสิ่งสาคัญดังต่อไปนี้

 จัดทารายชื่อสารที่อนุญาตให้ใช้ (Union list) ในภาคผนวก 1 จานวน 4 กลุ่ม ได้แก่ โมโนเมอร์หรือสารตั้งต้นอื่นๆ, สารปรุงแต่งแต่ไม่รวมถึงสี, สารช่วยในการเกิดโพลีเมอร์ ไม่รวมตัวทาละลาย และสารโมเลกุลขนาดใหญ่ที่ได้จากกระบวนการหมักเชื้อจุลินทรีย์

กาหนดค่าส่งผ่านสูงสุดของสาร 7 ตัว ได้แก่ Barium, Cobalt, Copper, Iron, Lithium, Manganese และ Zinc สาหรับวัสดุและบรรจุภัณฑ์พลาสติก ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพผู้บริโภคในภาคผนวก 2 และสารอื่นๆ ที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค ในหน่วยมิลลิกรัม(mg) / กิโลกรัม (kg) ตามรายการในภาคผนวก 1 และกาหนดว่าด้วยอาหารทั่วไปอยู่ไม่เกิน 10 มิลลิกรัม(mg) สาหรับทารกไม่เกิน 60 มิลลิกรัม (mg) ต่อพื้นที่ลูกบาศก์ดิซิเมตร (dm3) ของสารประกอบทั้งหมดที่ส่งผ่านต่อกิโลกรัมของอาหาร และกาหนดประเภทอาหารที่มีการใช้ Food simulants ตามภาคผนวก 3

วัตถุประสงค์ของระเบียบนี้เพื่อป้องกันอันตรายจากสารที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตในบรรจุภัณฑ์พลาสติกไม่ให้ทาปฏิกิริยาหรือส่งผ่านสารไปยังอาหาร สาหรับผู้ประกอบการต้องตรวจสอบค่า Migration limit ให้เป็นไปตามระเบียบน

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527