สวัสดี

สหภาพยุโรปออกมาตรการคุมเข้ม Dioxin contamination

แชร์:
Favorite (38)

28 พฤศจิกายน 2554

สหภาพยุโรปออกมาตรการคุมเข้ม Dioxin contamination

คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศมาตรการด้านความ ปลอดภัยอาหารสำหรับปีองกันการปนเป็นอนุสารไดออกซินและพีซีบี (Dioxin and Polychlorinated biphenyls : PCBs) ในอาหารและอาหารสัตว์ โดย

กำหนดเป็น four-point plan เพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง และปีองกันการปนเปื้อนจากสารไดออกซินหลังตรวจพบในฟาร์มสุกรและไข่ไก่ตั้งแต่เดือนธันวาคมปี 2553 ถึงต้นปี 2554 ที่ผ่านมา ซึ่งมาตรการเร่งด่วนที่คณะกรรมาธิการฯ ได้เริ่มดำเนินการแล้วคือการบังคับขึ้นทะเบียนฟาร์ม ซึ่งทำให้สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของการปนเปื้อนได้ง่ายขึ้นสาระสำคัญของมาตรการใหม่นี้ ทางคณะกรรมาธิการฯ จะออกระเบียบใหม่ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆสำหรับปีองกันการปนเปื้อนของสารไดออกซินในผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ ดังนี้

1. ควบคุมการผลิตอาหารสัตว์ที่มีการใช้ crude vegetable oils ที่มาจากพืช และ blending fats ซึ่ง

ต4องมาจากโรงงานที่ผ่านการขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตแล้วโดยหน่วยงานของแต่ละประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป

2. การแปรรูปเพื่อเป็น crude oil นั้น ต้องได้รับการควบคุมตลอดกระบวนการตามหลักการพื้นฐานของ HACCP

3. วัตถุดิบอาหารเลี้ยงสัตว์เพื่อผลิตเป็นอาหาร ต้องมีการตรวจวิเคราะห์สารไดออกซินในห้องปฏิบัติการที่ได4รับอนุญาตอย่างสม่ำเสมอ

4. ติดฉลากแจ้งแหล่งที่มาของวัตถุดิบและการใช้ ซึ่งจะช่วยป้องกันมิให้มีการนำผลิตภัณฑ์ที่ผ่าน

กระบวนการผลิตที่ไม่เหมาะสมไปใช้สำหรับการดำเนินการแต่ละขั้นตอนจะใช้หลักการ Risk-based กรณีที่เกิดความเสี่ยงในผลิตภัณฑ์ใดๆสามารถตรวจวิเคราะห์ในสินค้านั้นเพิ่มได้ ทั้งนี้ คาดว่าคณะกรรมาธิการยุโรปจะออกระเบียบเพื่อกำหนดมาตรการที่เป็นรูปธรรมได้ภายในกลางปี 2555

แม้ว่าสหภาพยุโรปมุ่งหวังให้มาตรการนี้สามารถป้องกันและหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนจากสารไดออกซินและ

พีซีบีในอาหารมนุษย์และอาหารสัตว์ในระยะยาว แต่ก็จะส่งผลต่อการตรวจสอบระดับสารตกค้างที่ปนเปื้อนอยู่ในสินค้าเกษตร-อาหารที่นำเข้าสหภาพยุโรปซึ่งรวมถึงสินค้าอาหารไทยด้วย โดยเฉพาะการตรวจวิเคราะห์สารไดออกชินที่ยังคงทำได้อย่างจำกัดและมีค่าใช้จ่ายสูงอย่างในปัจจุบัน

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527