สวัสดี

ประกาศทบทวนกฎหมาย การแสดงข้อมูลฉลากโภชนาการ

แชร์:
Favorite (38)

8 กันยายน 2554

ประกาศทบทวนกฎหมาย การแสดงข้อมูลฉลากโภชนาการ

 

สำ นัก งาน อ าห า ร แ ล ะ ย า แห่ง สหรัฐอเมริกา หรือ US Food and Drug Administration (FDA) ประกาศทบทวน กฎหมายการแสดงฉลากโภชนาการหลัง ประกาศใช้มาตั้งแต่ปี 2535 โดยเฉพาะการ

ระบุปริมาณไขมัน เกลือ น้ำตาล และสารอาหารบนฉลาก เนื่องจาก ที่ผ่านมาผู้บริโภคชาวอเมริกันยังไม่ให้ความสนใจในการอ่านฉลาก โภชนาการมากเท่าที่ควรซึ่งนำไปสู่การบริโภคอาหารเกินปริมาณที่ แนะนำให้บริโภคต่อวัน หรือ Serving size สูงผลต่อโรคอ้วนหรือ ภาวะน้ำหนักเกิน รวมถึงโรคทางโภชนาการอื่นๆ ด้วย

                จากข้อมูลของ FDA พบว่า ข้อมูลทางโภชนาการอันดับแรกที่ชาวอเมริกันส่วนใหญ่ต้องการให้แสดงบนสินค้าอาหาร คือ ปริมาณแคลอรี่(calories) หรือค่าพลังงานที่ควรไดFรับจากการบริโภคอาหารชนิดนั้นๆ ไม่

ว่าจะเป็นอาหารที่บรรจุในหีบห่อซึ่งสะดวกในการรับประทานและสามารถแสดงข้อมูลให้เห็นได้ง่าย รวมถึงอาหารที่บริการในร้าน ภัตตาคาร และศูนย์อาหารต่างๆ ด้วย ข้อมูลรองลงมาได้แก่ปริมาณไขมัน โซเดียม และคาร์โบไฮเดรต ตามลำดับ

                ทั้งนี้ การทบทวนการแสดงข้อมูลโภชนาการบนฉลากยังมีสิ่งที่FDA เป็นกังวลคือ การแสดงคำ แนะนำ สำ หรับปริมาณสารอาหารที่ เหมาะสมสำหรับชาวอเมริกัน เนื่องจากสินค้าบางชนิดจะให้ข้อมูลเฉพาะที่

เกี่ยวข้องกับสุขภาพหรือควบคุมน้ำหนัก หรือสินค้าที่ให้ข้อมูลโภชนาการจะได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมากกว่าสินค้าอาหารทั่วไปทั้งที่ให้แคลอรี่สูง ด้วยเหตุนี้ทาง FDA จึงได้ประกาศขอข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการในการปรับเปลี่ยนฉลากให้เหมาะสมโดยไม่เป็นการให้ข้อมูลที่สับสนแก่ผู้บริโภคและไม่สร้างความยุ่งยากแก่ผู้ประกอบการ โดยอาศัยต้นแบบการแสดงข้อมูลโภชนาการจากสหภาพยุโรปไม่ว่าจะเป็นการแสดงคำแนะนำด้านโภชนาการดFวยฉลากแบบไฟจราจร (Traffic label) หรือแบบจีดีเอ (Guidance Daily Amount) เพื่อแนะนำปริมาณที่เหมาะสมสำหรับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าอาหารด้วยตนเอง โดยคาดว่า FDA จะประกาศฉบับร่าง (Proposal of Nutrition label) ได้ภายในปี 2555

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527