สวัสดี

สหภาพยุโรปรื้อระบบล้างบางเลขทะเบียนผู้ประกอบการซ้ำซ้อน

แชร์:
Favorite (38)

2 กันยายน 2554

สหภาพยุโรปรื้อระบบล้างบางเลขทะเบียนผู้ประกอบการซ้ำซ้อน

 

                     สำนักมาตรฐานอาหารแห่งสหราชอาณาจักร (FSA1) จะเริ่มบังคับใช้มาตรการตรวจสอบและจดทะเบียนผู้ประกอบการใหม่ทั้งระบบในวันที่ 31 มกราคม 2555 ซึ่งสถานประกอบการผลิตสินค้าอาหารที่ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อของสถานประกอบการ (Food business operator, FBO) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนถึงวันดังกล่าวจำเป็นต้องยื่นคำขอรับเลขทะเบียนฯ (approval number) ชุดใหม่ซึ่งก่อนหน้านี้ การยื่นคำขอรับเลขทะเบียนฯ ใหม่จะต้องทำเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ หรือประเภทของการผลิตเท่านั้นในการออกเลขทะเบียนฯ ใหม่นี้ ผู้ประกอบการจำเป็นต้องสละเวลาเพื่อนำหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่ผลิต ตลอดจนเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องยื่นเอกสารใหม่ทั้งหมดเช่นเดียวกันกับแผนธุรกิจ (business plan) ฉบับปัจจุบันเพื่อประกอบการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ และนอกจากนี้ อาจจำเป็นตองเปลี่ยนแปลงฉลาก สินคาอาหารใหม่ หากผลการพิจารณาออกมาว่าจำเป็นตองใช้เลขทะเบียนฯ ใหม่ซึ่งต่างจากเลขทะเบียนฯ เดิมโดยระหว่างที่พิจารณาออกเลขทะเบียนฯ ใหม่นั้น อนุโลมให้ใช้เลขที่อนุมัติชั่วคราวได้จนกว่า FSA จะสามารถออกเลขทะเบียน

 

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527