สวัสดี

EU จะประกาศรายชื่อFood Improvement Agents ภายในต้นปี2554

แชร์:
Favorite (38)

20 ตุลาคม 2553

 

 

EU จะประกาศรายชื่อFood Improvement Agents ภายในต้นปี2554

                เดือนธันวาคม 2551 คณะกรรมาธิการยุโรป ประกาศใช้กฎหมายฉบับใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการใช้วัตถุเจือปนอาหารทุกชนิดในสินค้าอาหารที่ผลิตและส่งไปจำหน่ายในสหภาพยุโรป ซึ่งประกอบด้วยระเบียบ 4 ฉบับ ได้แก่

                1. REGULATION (EC) No 1331/2008 OF THE EUROPEAN

    PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 December 2008 establishing a

    common authorisation procedure for food additives, food enzymes and food

    flavourings

2. REGULATION (EC) No 1332/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF

    THE COUNCIL of 16 December 2008 on food enzymes and amending Council

    Directive 83/417/EEC, Council Regulation (EC) No 1493/1999, Directive 2000/13/EC,

    Council Directive 2001/112/EC and Regulation (EC) No 258/97

3. REGULATION (EC) No 1333/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF

    THE COUNCIL of 16 December 2008 on food additives

4. REGULATION (EC) No 1334/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF

    THE COUNCIL of 16 December 2008 on flavourings and certain food ingredients

    with flavouring properties for use in and on foods and amending Council Regulation

    (EEC) No 1601/91, Regulations (EC) No 2232/96 and (EC) No 110/2008 and

    Directive 2000/13/EC

โดยระเบียบทั้ง 4 ฉบับนี้เป็นการปรับปรุงข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหารทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นสี (Colours) สารให้ความหวาน (Sweeteners) เอนไซม์ (Enzyme) และสารให้กลิ่นรส (Flavourings) รวมทั้งสารทุกชนิดที่ใช้กับอาหารที่ได้อนุญาตให้ใช้มาตั้งแต่ปี 2538 ซึ่งปัจจุบันใช้ชื่อว่า “Food Improvement Agents”

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527