สวัสดี

การปรับปรุงข้อกำหนดการติดฉลากอาหารในเกาหลีใต้

แชร์:
Favorite (38)

26 มกราคม 2553

การปรับปรุงข้อกำหนดการติดฉลากอาหารในเกาหลีใต้

            เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2552 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเกาหลีใต้ (Korea Food and Drug Administration: KFDA)  ได้ประกาศทบทวนเกี่ยวกับข้อสุดท้ายเกี่ยวกับการกำหนดติดฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร (Labeling Guidelines for Food Products) ที่ได้ขยายขอบเขตข้อกำหนดรวมถึงมาตรฐานการติดฉลากผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปอินทรีย์ โดยการทบทวนดังกล่าวจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธ.ค. 2553 วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น คัดค้าน ทั้งนี้เพื่อให้มาตรฐานการติดฉลากผลิตภัณฑ์อาหารในเกาหลีใต้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงเพื่อให้สอดรับกับการจัดทำระบบหนังสือรับรองการนำเข้าอาหารแปรรูปอินทรีย์ใหม่ (Certification System on Organically Processed Food) ของกระทรวงอาหาร เกษตร ป่าไม้ และประมงของสาธารณรัฐเกาหลี (Ministry of Food, Agriculture,Forestry and Fisheries: MIFAFF)1  ที่ได้นำมาใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2553 

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527