สวัสดี

ญี่ปุ่นแจ้งการแก้ไขมาตรฐานสารเคมีตกค้างในอาหาร และพืชผลทางการเกษตร

แชร์:
Favorite (38)

19 พฤศจิกายน 2552

ญี่ปุ่นแจ้งการแก้ไขมาตรฐานสารเคมีตกค้างในอาหาร และพืชผลทางการเกษตร

            กระทรวงสาธารณสุขแรงงาน และสวัสดิการญี่ปุ่น Ministry of Health, Labour and Welfare: MHLW เห็นชอบให้มีการปรับปรุงปริมาณสารตกค้างสูงสุดในพืชผลทางการเกษตร Maximum Residue Limit: MRL หลังจากการประชุม The 136th

Conference for Promotion of Food Import Facilitation เมื่อวันที่ 5 พ.ศ.ที่ผ่านมาซึ่ง MHLW ได้แจ้งให้มีการปรับปรุง แก้ไขมาตรฐานสารเคมีตกค้าในอาหาร โดยมีสาระสำคัญดังนี้

  1. กำหนดสารเคมีตกค้างใหม่ 5 รายการ ได้แก่
    1. Oxadiazon โดยที่ MHLW จะทำการปรับปรุงมาตรฐานสารตกค้างใน พืชผลทางการเกษตร โดยเฉพราะข้าวกล้อง  และจัดทำร่างค่า MRLs ใหม่สำหรับสินค้าประมง
    2. Dimethenamid เป็นสารกำจัดวัชพืชที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในประเทศ ญี่ปุ่นแล้ว ในรูปของเรสมิก  ได้เพิ่มการอนุญาตให้ใช้สารดังกล่าวในรูปแบบที่ไม่ใช่ เรสมิก ในอัตราส่วนผสม  Agricultural Chemicals Regulation Law ดังนั้นจึงต้องมีการปรับปรุงค่ามาตรฐานของสาร Dimethenamid รวมทั้งจัดทำร่างค่า MRL สำหรับสินค้าธัญพืช ผัก ผลไม้และสินค้าปศุสัตว์ ซึ่งจะมีความเข้มงวดมากขึ้น โดยเฉพราะข้าวโพดคั่ว ถั่วเหลือง มันสำปะหลัง หอมหัวใหญ่ และกระเทียม

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527