สวัสดี

ข้อกำหนดใหม่ด้านการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตอาหาร ในต่างประเทศ ก่อนส่งออกไปยังอินเดีย

แชร์:
Favorite (38)

22 เมษายน 2565

หน่วยงานด้านความปลอดภัยอาหารของอินเดีย หรือ Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) ได้ออกข้อกำหนดการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตอาหารในต่างประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ภายใต้กฎระเบียบด้านความปลอดภัยและมาตรฐานอาหารที่เกี่ยวกับการนำเข้า พ.ศ.2560 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่
1 มิถุนายน 2565 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

 1. ผู้ผลิตอาหารในประเทศไทยที่จะส่งออกไปยังอินเดีย ต้องขึ้นทะเบียนกับ FSSAI ก่อนการส่งออก
 2. ผู้ผลิตอาหารในประเทศไทยที่จะส่งออกไปยังอินเดีย หรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย สามารถสมัคร
  ขอขึ้นทะเบียนโดยส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องและค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดไว้ ดังนี้
  1. ใบสมัคร หรือ Form 16 Application for registration/renewal of foreign food manufacturing facilities
  2. ใบอนุญาตหรือเอกสารการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิต หรือแปรรูปอาหาร หรือเอกสารที่เทียบเท่า ซึ่งออกโดยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องของไทย
  3. เอกสารแสดงการยินยอมของผู้มีอำนาจของโรงงานผลิตอาหาร เพื่อรับการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่จาก FSSAI
  4. รายละเอียดส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์อาหารที่จะส่งออก
  5. เอกสารการฉันทะให้กับตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย (กรณีสมัคร หรือส่งออกผ่านตัวแทนฯ)
  6. เอกสารหรือข้อมูลอื่นๆ ที่ FSSAI ร้องขอเพิ่มเติม
 3. FSSAI อาจส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบโรงงานผลิตในไทยก่อนการขึ้นทะเบียน และภายหลังจากที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว อาจถูกตรวจสอบได้อีกหากจำเป็น ซึ่งโรงงานผลิตเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 4. ทะเบียนผู้ผลิตอาหารมีอายุ 2 ปี และสามารถต่ออายุล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนที่มะเบียนเดิมจะหมดอายุ ด้วย Form 17

หากพบว่าผู้ผลิต หรือสินค้าที่ได้รับอนุญาตนำเข้า ไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยและมาตรฐานอาหาร หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ผู้ผลิตจะถูกระงับหรือเพิกถอนทะเบียน

ทั้งนี้ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)2 อยู่ระหว่างการติดต่อเพื่อขอความชัดเจนในข้อกำหนดบางส่วน เช่น ประเภทของอาหารที่ต้องขึ้นทะเบียน ค่าธรรมเนียมในการขึ้นทะเบียน รวมถึงช่องทางการส่งเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน เป็นต้น

หากมีสงสัยเกี่ยวกับข้อกำหนดในการขึ้นทะเบียน สามารถส่งคำถามมาได้ที่ asia1.acfs@gmail.com หรือโทรศัพท์ 02-561-2277 ต่อ 1323

 

ที่มา 1 selerant FOOD NEWS. March 31, 2022. Food Safety Standard Authority of India Publishes on   Operationalization of FSS (Nutra) Regulations 2022.
   https://resources.selerant.com

        2 ระบบเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหาร ACFS Early warning. 30 เมษายน 2565.
  อินเดียออกข้อกำหนดใหม่ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตอาหารในต่างประเทศ.
               https://warning.acfs.go.th

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527