สวัสดี

สหภาพยุโรปกำหนดปริมาณสูงสุดของ 4-Methylbenzophenone ในบรรจุภัณฑ์

แชร์:
Favorite (38)

26 มีนาคม 2552

สหภาพยุโรปกำหนดปริมาณสูงสุดของ 4-Methylbenzophenone ในบรรจุภัณฑ์

            คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) กำหนดปริมาณสูงสุดของสาร 4-Methylbenzophenone  สำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร หลังจากตรวจพบการปนเปื้อนสารเคมีดังกล่าวในอาหารเช้าจากธัญพืช  (Breakfast cereal)  ซึ่งสาร 4-Methylbenzophenone เป็นส่วนประกอบสำคัญของหมึกพิมพ์ลวดลายและข้อความบนบรรจุภัณฑ์อาหารและที่สำคัญสารเคมีชนิดนี้มีความเป็นพิษและเป็นสารก่อมะเร็ง

            คณะกรรมมาธิการยุโรปสาขาห่วงโซ่อาหารและสุขภาพสัตว์ (EU Standing Committee on the Food Chain and Animal Health: SCFCAH) ระบุว่า วัสดุหรือบรรจุภัณฑ์ที่มีการพิมลวดลายหรือ ข้อความด้วยหมึกพิมพ์ซึ่งมีส่วนผสมของสาร 4-Methylbenzophenone หรือ benzophenone ไม่ควรนำมาใช้ในบรรจุภัณฑ์หรือืสัมผัสอาหารโดยตรง ยกเว้นแต่ว่าผู้ผลิตอาหารนั้นจะสามารถแสดงเอกสารยืนยันได้ว่าค่าการถ่ายเทสารทั้งสองชนิดนี้จากบรรจุภัณฑ์สู่อาหาร  (Migration) มีค่าน้อยกว่า 0.6 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม

            ถึงแม้ว่าในปัจจุบันยังขาดข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological) ของสาร 4-

Methylbenzophenone ที่มีผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์ แต่จากรายงานการศึกษาของหน่วยงานความปลอดภัยอาหารแห่งสหภาพยุโรป (European Food Safety

Authority: EFSA) เกี่ยวกับโครงสร้างทางเคมี และพิษวิทยาของสารที่มี่คุณสมบัติคล้ายคลึงกันอย่างสาร Benzophenone สรุปได้ว่า สาร  4-Methylbenzophenone

เป็นสารก่อมะเร็ง (Carcinogen) แต่มิใช่สารที่ก่อให้เกิดความผิดปกติต่อ พันธุกรรม 

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527