สวัสดี

Codex Alimentarius ออกประกาศ มาตรฐานการจัดการสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร

แชร์:
Favorite (38)

10 ธันวาคม 2563

             Codex Alimentarius ออกประกาศ เรื่อง มาตรฐานการจัดการสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร (CODE OF PRACTICE ON FOOD ALLERGEN MANAGEMENT FOR FOOD BUSINESS OPERATORS (CXC 80-2020), adopted in 2020) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการด้านสารก่อภูมิแพ้ในอาหารสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร (Food business operator : FBO)  ในทุกขั้นตอนตลอดห่วงโซ่อาหาร อาทิ ผู้ผลิตขั้นต้น ผู้นำเข้า ผู้ประกอบการคลังสินค้า โลจิสติกส์อาหาร ผู้จัดการอาหาร และผู้ค้าปลีก เป็นต้น เพื่อให้อาหารมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยมีรายการสารก่อภูมิแพ้ในอาหารทั้งหมด 8 รายการ ดังนี้

ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวมีข้อกำหนดในการจัดการด้านสารก่อภูมิแพ้ในอาหารทั้งหมด 10 ข้อ คือ

  1. วัตถุประสงค์ (Objectives)
  2. ขอบเขต การใช้ และคำนิยาม (Scope, Use and Definitions)
  3. การผลิตขั้นต้น (Primary production)
  4. การออกแบบและสิ่งอำนวยความสะดวก (Establishment : Design and Facilities)
  5. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control of Operation) 
  6. การบำรุงรักษาและสุขาภิบาล (Establishment : Maintenance and Sanitation)
  7. สุขลักษณะส่วนบุคคล (Establishment : Personal Hygiene)
  8. การขนส่ง (Transportation)
  9. ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และการสร้างความเข้าใจให้ผู้บริโภค (Product Information and Consumer Awareness)
  10. การฝึกอบรม (Training)

ที่มา : Code of Practice on Food Allergen Management for Food Business Operators. http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXC%2B80-2020%252FCXC_080e.pdf&fbclid=IwAR2C29Q40XuzgT_-g31M0cagB6cJMXJa_ie2LbFAA-O7iZgl4C6gzdGOrJs.

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527