สวัสดี

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศ เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน ฉบับใหม่

แชร์:
Favorite (38)

24 ตุลาคม 2563

       เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศฉบับที่ 414 (พ.ศ.2563) เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 180 วัน นับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 98 (พ.ศ.2529) เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน และประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 273 (พ.ศ.2546) เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน
  2. ให้อาหารที่มีสารปนเปื้อนเป็นอาหารที่กำหนดมาตรฐาน
  3. ในประกาศนี้ “สารปนเปื้อน” หมายความว่า สารที่ปนเปื้อนกับอาหาร โดยไม่ได้ตั้งใจเติมลงไปในอาหารแต่ปนเปื้อนโดยเป็นผลเนื่องจากการผลิต การเตรียม การแปรรูป การบรรจุ การขนส่งหรือการเก็บรักษาหรือปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสิ่งแปลกปลอมทางกายภาพ “ปริมาณสูงสุด” หมายถึง ปริมาณสารปนเปื้อนสูงสุดในอาหารที่บริโภคได้ ยกเว้นกรณีที่มีการกำหนดลักษณะของอาหารไว้เป็นการเฉพาะ
  4. อาหารที่มีสารปนเปื้อนต้องมีมาตรฐาน ดังต่อไปนี้

(1) ตรวจพบสารปนเปื้อนตกค้างได้ไม่เกินปริมาณสูงสุด ตามที่ระบุไว้ในบัญชีหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศนี้

(2) ตรวจพบสารปนเปื้อนนอกเหนือจาก (1) ได้ไม่เกินปริมาณสูงสุดที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานทั่วไปสำหรับสารปนเปื้อนและสารพิษในอาหารและอาหารสัตว์ (Codex General Standard for Contaminants and Toxins in Food and Feed; CODEX STAN 193-1995) ฉบับล่าสุด

(3) ตรวจพบสารปนเปื้อนนอกเหนือจาก (1) และ (2) ไม่เกินปริมาณสูงสุดซึ่งพิจาณาตามแนวทางการกำหนดค่าปริมาณสูงสุดสำหรับสารปนเปื้อนของคณะกรรมาธิการโครงการมาตรฐานอาหาร FAO/WTO (Codex Alimentarius Commission) และให้ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าอาหารเพื่อจำหน่ายรับผิดชอบในการนำสืบพิสูจน์ให้เห็นว่าปริมาณสารที่ปนเปื้อนนั้นอยู่ในระดับสูงสุดที่ยอมรับได้

     5. วิธีการตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนให้เป็นไปตามที่กำหนดในบัญชีหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศนี้

     6. ประกาศนี้ ไม่ใช้บังคับกับอาหาร ดังต่อไปนี้

(1) วัตถุเจือปนอาหาร และสารช่วยในการผลิตตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร

(2) น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

(3) น้ำแร่ธรรมชาติ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยน้ำแร่ธรรมชาติ

ที่มา :  ราชกิจจานุเบกษา. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 414 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/118/T_0017.PDF

สามารถติดตามข่าวสารกับ FIC ทางสังคมออนไลน์ได้ที่ http://www.facebook.com/NFI.FIC

และทาง LINE Official : @FIC.NFI (มี @ นำหน้านะคะ) หรือ Scan QR Code ด้านบนขวามือ

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527