สวัสดี

EU ปรับปรุงปริมาณสารตกค้างสูงสุด (MRLs) ของสารกำจัดแมลงและศัตรูพืช 22 ชนิด

แชร์:
Favorite (38)

24 สิงหาคม 2563

ซึ่งระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วันหลังจากการประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2563) เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. abamectin (ยกเว้น เคนเบอร์รี่ องุ่น ต้นหอม และสมุนไพร)

12. isofetamid

2. benzovindiflupyr

13. kresoxim-methyl

3. cyantraniliprole

14. lufenuron

4. cyazofamid (ยกเว้น ต้นหอม)

15. mandipropamid

5. cyprodinil

16. oxamyl,

6. fenpicoxamid

17. profenofos

7. fenpyroximate

18. propamocarb (ยกเว้น ผลิตภัณฑ์จากสัตว์)

8. fludioxonil (ยกเว้น ขึ้นฉ่าย ต้นหอม ใบผักตระกูลผักกาด สับปะรด และทับทิม)

19. pyraclostrobin (ยกเว้นผักกาด pome fruits ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ และชา)

9. fluopyram (ยกเว้น ข้าวกล้อง)

20. pyriofenone

10. fluxapyroxad

21. pyriproxyfen

11. imazalil (ยกเว้น มะนาวเหลือง มะนาวเขียว ส้ม กล้วย     มันฝรั่ง เครื่องในจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม)

22. spinetoram

 

1. abamectin

4. fluopyram

2. benzovindiflupyr

5. oxamyl

3. fenpicoxamid

6. profenofos

 

ที่มา : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0856&from=EN.

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527