สวัสดี

แคนาดาเลื่อนการบังคับใช้กฎระเบียบสินค้าเกษตรอินทรีย์จากธันวาคม 2551 เป็น 30 มิถุนายน 2552

แชร์:
Favorite (38)

10 พฤศจิกายน 2551

แคนาดาเลื่อนการบังคับใช้กฎระเบียบสินค้าเกษตรอินทรีย์จากธันวาคม 2551 เป็น 30 มิถุนายน 2552

            รัฐบาลแคนาดาเลื่อนการบังคับใช้กฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับ สินค้าเกษตรอินทรีย์ จาก ธันวาคม 2551 เป็น 30 มิถุนายน 2552 โดยสินค้าเกษตรอินทรีย์ทุกชนิดต้องผ่านการรับรองคุณภาพตามมารตฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์จากต่างประเทศจะต้องมีเอกสารรับรองจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศผู้ส่งออก ตามมารฐานของ TheNational Standard for Organic Agriculture ถึงจะมีสิทธิ์ใช้สัญลักษณ์ Canada Organic และBiologique Canada

            สินค้าเกษตรอินทรีย์ของแคนาดามีความหมาย มากกว่าเพียงสินค้าปลอดสารพิษ แต่หมายรวมถึง สินค้าที่ปราศจากการใช้สารเคมีในทุกขั้นตอน การผลิตที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจ่ายค่าจ้างแรงงานที่เป็นธรรม ยอดจำหน่ายคาปลีก สินค้าเกษตรอินทรีย์มูลค่าสูงสุด 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ร้อยสละ 2 ของสินค้าอาหารทั้งหมดในแคนาดาและมีอัตราเติบโตร้อยละ 2 -50 ต่อปี

            รัฐบาลแคนาดา (Canadian General Standard Board ) มีการจัดระเบียบเกี่ยวกับสินค้าเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่ ธันวาคม 2549 สินค้าที่ผ่านการรองรับมาตรฐานการรองรับคุณภาพจะได้รับใบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรอินทรีย์ซึ่งในแคนาดามีเพียง 2 หน่วยงาน ได้แก่ Canadian Organic Advisory Board(COAB) และCanadianOrganic Grower(CGO) โดยยึดมาตรฐานจาก  The National Standard for Organic Agriculture สินค้าเกษตรอินทรีย์จากต่างประเทศจีต้องมีเอกสาร

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527