สวัสดี

EU แก้ไขสารที่อนุญาตให้ใช้ในวัสดุพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสกับอาหาร

แชร์:
Favorite (38)

26 มีนาคม 2562

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Regulation (EU) 2019/37 of 10 January 2019 amending and correcting Regulation (EU) No 10/2011 โดยคณะกรรมาธิการยุโรปเห็นควรปรับปรุงบัญชีรายชื่อสารที่อนุญาตให้ใช้สำหรับการผลิตวัสดุและผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ปรากฏอยู่ใน Union List ภายใต้กฎระเบียบ Commission Regulation (EU) No 10/2011 ดังนี้

  1. แก้ไขการพิมพ์ผิดของชื่อสาร 1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2,6-dicarboxylic acid, dimethyl ester (FCM substance No 1066 และ CAS No 23985-75-3)
  2. อนุญาตให้ใช้สาร [3-(2,3-epoxypropoxy) propyl]trimethoxy silane (FCM No 1068, CAS No 2530-83-8) เป็นสารตั้งต้นหรือโมโนเมอร์ในการผลิตสารกันซึมในไฟเบอร์กลาสสำหรับวัสดุพลาสติกที่มีอัตราการแพร่ของพลาสติกต่ำ
  3. อนุญาตให้ใช้สาร poly((R)-3-hydroxybutyrate-co-(R)-3-hydroxyhexanoate) (FCM substance No 1059, CAS number 147398-31-0) ซึ่งเป็นโคโพลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ที่ได้มาจากการหมักจุลินทรีย์สำหรับการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสกับผลไม้และผัก โดยสามารถใช้ได้เพียงลำพัง หรือใช้ผสมกับโพลิเมอร์ตัวอื่น ๆ ที่สัมผัสกับอาหารแห้งหรือแข็งสำหรับ food simulants B ใน Table 2 Annex III Regulation (EU) No 10/2011 ภายใต้เงื่อนไขการสัมผัสเป็นระยะเวลา 6 เดือน หรือมากกว่าที่อุณหภูมิห้อง และกำหนดให้ค่าถ่ายเทเฉพาะของการเสื่อมสภาพสินค้า (crotonic acid) ไม่ควรเกิน 0.05 มิลลิกรัม/กิโลกรัมของอาหาร
  4. กำหนดให้สาร 3-hydroxybutanoic acid-3-hydroxypentanoic acid (FCM substance No 744, CAS No 80181-31-3) และสาร FCM substance No 1059 ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในการผลิตพลาสติกที่สัมผัสกับอาหาร สามารถใช้ข้อกำหนดเดียวกับสาร crotonic acid (FCM substance No 467 CAS No 3724-65-0) ในส่วนของค่าถ่ายเทเฉพาะ ไม่ควรเกิน 0.05 มิลลิกรัม/กิโลกรัมของอาหาร เพื่อทดแทนการตรวจสอบความถูกต้องโดยวิธี QMA (compliance verification by residual content per food contact surface area) โดยให้บรรจุอยู่ใน Table 2 Annex I Regulation (EU) No 10/2011 และแก้ไขสารดังกล่าวใน Table 1 และ 4 ตามลำดับ
  5. อนุญาตให้ใช้สาร dimethyl carbonate (FCM No 1067, CAS No 616-38-6) เพื่อเป็นโมโนเมอร์ในการผลิตพลาสติกที่สัมผัสกับอาหาร โดยจำกัดการใช้งานให้มีส่วนผสมเพียงร้อยละ 30 ของ polycarbonate pre-polymer และใช้สำหรับวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีก โดยให้มีการสัมผัสกับอาหารในระยะเวลาสั้น (≤ 30 นาที) ที่อุณภูมิห้อง สำหรับอาหาร food simulants A และ B ใน Table 2 Annex III Regulation (EU) No 10/2011 เท่านั้น
  6. อนุญาตให้ใช้สาร dimethyl carbonate (FCM No 1067, CAS No 616-38-6) สำหรับการผลิต polycarbonate อื่น ๆ หรือภายใต้เงื่อนไขอื่น ๆ สำหรับกรณีที่ค่าถ่ายเทเฉพาะของ dimethyl carbonate ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม/กิโลกรัมของอาหาร และค่าถ่ายเทรวมของ polycarbonate oligomers with a molecular weight ที่มีน้ำหนักต่ำกว่า 1,000 Da ไม่เกินกว่า 0.05 มิลลิกรัม/กิโลกรัมของอาหาร
  7. อนุญาตให้ใช้สาร isobutane (CAS No 75-28-5, FCM substance No 1069) เพื่อเป็น foaming agent/blowing agent ในการผลิตพลาสติกที่สัมผัสกับอาหาร
  8. ปรับแก้ไข Annex III Table 3 Regulation (EU) No 10/2011 บรรทัดที่ 3 และ 4 จำแนกผลิตภัณฑ์นมตามค่า pH โดยกำหนดค่าตัดยอด (cut-off value) ที่ระดับ 4.5

          กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วันหลังจากวันที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศในวันที่ 11 มกราคม ๒๕๖2) ทั้งนี้ อนุโลมให้วัสดุหรือผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบเดิม (Regulation (EU) No 10/2011) ที่มีการผลิตก่อนวันที่ 31 มกราคม 2562 สามารถวางจำหน่ายได้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 และจนกว่าสินค้าจะหมดไปจากคลังสินค้า

ข้อมูลเพิ่มเติม :

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0037&from=EN

ที่มา : http://thaieurope.net/

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527