สวัสดี

EU ปรับแก้ไขบัญชีรายชื่อนำเข้าสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์จากประเทศที่สาม

แชร์:
Favorite (38)

19 กุมภาพันธ์ 2562

          เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกประกาศ Commission Implementing Decision (EU) 2019/64 of 14 January 2019 amending Decision 2011/163/EU on the approval of plans submitted by third countries in accordance with Article 29 of Council Directive 96/23/EC ใน EU Official Journal L 45/33 ว่าด้วยเรื่องการปรับปรุงแก้ไขบัญชีรายชื่อประเทศที่สามที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารตกค้างไปยังสหภาพยุโรป โดยประเทศที่สามได้ดำเนินการส่งมอบรายงานการควบคุมการตรวจสารตกค้างประจำปี ตามเงื่อนไขที่สหภาพยุโรปกำหนดภายใต้มาตราที่ 29 ของกฎเกณฑ์ Council Directive 96/23/EC และได้ผ่านการพิจารณาให้อยู่ในบัญชีรายชื่อในภาคผนวกของคำสั่ง Decision 2011/163/EU ซึ่งระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2562 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. เพิ่มเติมการอนุญาตนำเข้าสินค้าเนื้อสุกร เนื้อสัตว์ปีก นม และไข่ จากประเทศญี่ปุ่น
  2. ปรับแก้ไขการอนุญาตนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำเพาะเลี้ยงจากประเทศแอลเบเนีย (Albania) โดยอนุญาตเฉพาะปลากลุ่มที่มีเหงือก (finfish) เท่านั้น
  3. ประเทศไทยได้รับอนุญาตให้ส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีก (poultry) ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพาะเลี้ยง (aquaculture) และผลิตภัณฑ์น้ำผึ้ง (honey) ซึ่งเป็นรายการสินค้าเดิมที่ได้รับอนุญาต

ที่มา : Official Journal of the European Union. COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2019/64 of 14 January 2019 amending Decision 2011/163/EU on the approval of plans submitted by third countries in accordance with Article 29 of Council Directive 96/23/EC. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/ PDF/?uri=CELEX:32019D0064&from=EN. สืบค้นเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2562.

สามารถติดตามข่าวสารกับ FIC ทางสังคมออนไลน์ ได้ที่ (http://www.facebook.com/NFI.FIC)

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527