สวัสดี

EU แก้ไขบัญชีรายชื่อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์จากประเทศที่สามที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกไปยัง EU ได้

แชร์:
Favorite (38)

19 มีนาคม 2561

      เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการสหภาพยุโรปได้ออกประกาศ COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2018/233 of 15 February 2018 amending Decision 2011/163/EU on the approval of plans submitted by third countries in accordance with Article 29 of Council Directive 96/23/EC ว่าด้วยการปรับแก้ไขบัญชีรายชื่อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์จากประเทศที่สามที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังสหภาพยุโรป ซึ่งระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. ประเทศที่สามหรือประเทศสมาชิกที่มีการส่งออกสินค้าไปยังสหภาพยุโรปต้องมีการจัดทำแผนการตรวจติดตามการตกค้างของสารตามที่ระบุไว้ในภาคผนวก I และต้องดำเนินการส่งมอบรายงานการควบคุมการตรวจสารตกค้างประจำปี ตามเงื่อนไขที่สหภาพยุโรปกำหนดภายใต้มาตราที่ 29 ของระเบียบ Council Directive 96/23/EC ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาให้อยู่ในบัญชีรายชื่อในภาคผนวกของ Decision 2011/163/EU
  2. ประเทศอันดอร์รา (Andorra) ไม่ได้จัดทำแผนการตรวจติดตามสารตกค้างในการผลิตสุกรในประเทศ หากต้องการส่งออกผลิตภัณฑ์จากสุกรไปสหภาพยุโรปอนุโลมให้ส่งออกได้โดยที่ประเทศอันดอร์ราต้องใช้วัตถุดิบเนื้อสุกรที่มาจากสหภาพยุโรปหรือประเทศที่สามที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปยังสหภาพยุโรป
  3. ประเทศบูร์กินาฟาโซ (Burkina Faso) และประเทศเบนิน (Benin) ได้ยื่นแผนผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งต่อคณะกรรมการ แผนดังกล่าวให้ข้อมูลยืนยันที่เพียงพอ คณะกรรมการจึงอนุญาตให้ส่งออกผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งไปยังสหภาพยุโรปได้ และรวมผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งให้อยู่ในบัญชีรายชื่อในภาคผนวกของ Decision 2011/163/EU
  4. ประเทศมอริเชียส (Mauritius) ไม่ได้จัดทำแผนการตรวจติดตามสารตกค้างในการผลิตน้ำผึ้งในประเทศ หากต้องการส่งออกผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งไปสหภาพยุโรปอนุโลมให้ส่งออกได้โดยที่ประเทศมอริเชียสต้องใช้วัตถุดิบที่มาจากสหภาพยุโรปหรือประเทศที่สามที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปยังสหภาพยุโรป
  5. ประเทศซานมารีโน (San marino) ได้ยื่นแผนผลิตภัณฑ์นมต่อคณะกรรมการ แผนดังกล่าวให้ข้อมูลยืนยันที่เพียงพอ คณะกรรมการจึงอนุญาตให้ส่งออกผลิตภัณฑ์นมไปยังสหภาพยุโรปได้ และรวมผลิตภัณฑ์นมให้อยู่ในบัญชีรายชื่อในภาคผนวกของ Decision 2011/163/EU
  6. ถอนอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าเพาะเลี้ยงจากประเทศแอฟริกาใต้ (South Africa) เนื่องจาก ระบบควบคุมการเพาะเลี้ยงไม่เป็นไปตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป
  7. ถอนอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพาะเลี้ยง และผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าเพาะเลี้ยงจากประเทศซิมบับเว (Zimbabwe) เนื่องจากไม่ส่งรายงานผลควบคุมการปนเปื้อนของสารตกค้างในสินค้าที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดมาตรา 29 ของ Council Directive 96/22/EC
  8. ช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าเพาะเลี้ยงจากประเทศแอฟริกาใต้ (South Africa) และซิมบับเว (Zimbabwe) โดยสามารถส่งออกไปยังสหภาพยุโรปได้จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2561 ซึ่งสินค้าดังกล่าวจะต้องมีหนังสือรับรองการตรวจสอบ และส่งออกมาก่อนวันที่ 1 มกราคม 2561 ตาม Decision 2011/163/EU
  9. ประเทศไทยได้รับอนุญาตให้ส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีก (poultry) ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพาะเลี้ยง (aquaculture) และผลิตภัณฑ์น้ำผึ้ง (honey) ซึ่งเป็นรายการสินค้าเดิมที่ได้รับอนุญาต

ที่มา : Official Journal of the European Union. COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2018/233 of 15 February 2018 amending Decision 2011/163/EU on the approval of plans submitted by third countries in accordance with Article 29 of Council Directive 96/23/EC.  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0233&from=EN. สืบค้นเมื่อ 19 มีนาคม 2561.

สามารถติดตามข่าวสารกับ FIC ทางสังคมออนไลน์ ได้ที่ (http://www.facebook.com/NFI.FIC)

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527