สวัสดี

อินเดียประกาศแก้ไขมาตรฐานจุลินทรีย์ สำหรับผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้

แชร์:
Favorite (38)

19 เมษายน 2561

        เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 สำนักงานความปลอดภัยด้านอาหารและมาตรฐานของอินเดีย (Food Safety and Standards Authority of India : FSSAI) ประกาศแก้ไขระเบียบความปลอดภัยด้านอาหารและมาตรฐาน (มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารและวัตถุเจือปนอาหาร) ครั้งที่ 4 ปี 2561 เรื่อง แก้ไขมาตรฐานจุลินทรีย์สำหรับผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ โดยระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศใน Official Gazette (ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน 2561) และผู้ประกอบการอาหารจะต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับทั้งหมดเหล่านี้ภายในวันที่ 1 มกราคม 2562 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

  1. ข้อกำหนดทางจุลินทรีย์สำหรับผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ถูกระบุไว้ในตารางที่ 4 ของภาคผนวก B โดยไม่ได้มีการแยกด้านสุขอนามัย และด้านความปลอดภัย รวมถึงแผนการสุ่มตัวอย่างและวิธีการทดสอบจึงได้มีการประกาศระเบียบดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาข้างต้น
  2. แยกเกณฑ์ “สุขอนามัย” และ “ความปลอดภัยอาหาร” ตามเกณฑ์จุลินทรีย์ทั่วไปและจุลินทรีย์เฉพาะ (จุลินทรีย์ก่อโรค)

 

ตารางที่ 4A เกณฑ์มาตรฐานจุลินทรีย์สำหรับผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้

ด้านสุขอนามัยในกระบวนการผลิต (Process Hygiene)

ตารางที่ 4B เกณฑ์มาตรฐานจุลินทรีย์สำหรับผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้

ด้านความปลอดภัยอาหาร (Food Safety)

       3. แผนการสุ่มตัวอย่างและระบุแหล่งอ้างอิงของวิธีการทดสอบ (Reference Test Methods) ของจุลินทรีย์ 9 ชนิด สำหรับเพื่อใช้ในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ทั้งรูปแบบของสด

     แปรรูป หมักดอง ตากแห้ง และแช่แข็ง 

ที่มา : Food Safety and Standards Authority of India. Final Notification of FSS (Food Products Standard and Food Additives) Fourth Amendment Regulations, 2018 relating to revised microbiological standards for fruits and vegetables and their products. http://www.fssai.gov.in/home/fss-legislation/notifications/gazette-notification.html. สืบค้นเมื่อ 4 เมษายน 2561.

สามารถติดตามข่าวสารกับ FIC ทางสังคมออนไลน์ ได้ที่ (http://www.facebook.com/NFI.FIC)

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527