สวัสดี

EU กำหนดค่าตกค้างสูงสุดของ Glycidyl fatty acid esters ในอาหาร

แชร์:
Favorite (38)

11 เมษายน 2561

      เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการสหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Regulation (EU) 2018/290 of 26 February 2018 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of glycidyl fatty acid esters in vegetable oils and fats, infant formula, follow-on formula and foods for special medical purposes intended for infants and young children ว่าด้วยการกำหนดค่าตกค้างสูงสุด (Maximum Levels : MLs) ของ glycidyl fatty acid esters ในอาหารกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสูง เนื่องจากพบว่า glycidyl fatty acid esters มีการปนเปื้อนในน้ำมันและไขมันจากพืชที่ผ่านการกลั่น (refined vegetable oils and fats) โดย glycidyl fatty acid esters จะย่อยสลายเป็น glycidol ในระบบทางเดินอาหาร ซึ่ง glycidol เป็นสารที่มีพิษต่อสารพันธุกรรมและก่อให้เกิดมะเร็ง กลุ่มอาหารที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสารนี้ในปริมาณสูง อาทิ อาหารสำหรับเด็กทารกและเด็กเล็ก อาหารทางการแพทย์สำหรับเด็กทารกและเด็กเล็ก โดยมีผลบังคับใช้ 20 วันหลังจากการประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561) หากผลิตภัณฑ์ ที่มีการผลิตก่อนวันที่มีการประกาศใช้อนุโลมให้สามารถวางจำหน่ายได้จนถึงวันที่ 19 กันยายน 2561  ซึ่งมีรายละเอียดตามภาคผนวกของ Commission Regulation (EC) No 1881/2006 Section 4 แทนที่ 3-monochloro propane-1,2-diol (3-MCPD) ดังนี้

Section 4: 3-monochloropropanediol (3-MCPD) and glycidyl fatty acid esters

ที่มา : Official Journal of the European Union. COMMISSION REGULATION (EU) 2018/79  of 18 January 2018 amending Regulation (EU) No 10/2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food.  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0290&from=EN. สืบค้นเมื่อ 19 มีนาคม 2561.

สามารถติดตามข่าวสารกับ FIC ทางสังคมออนไลน์ ได้ที่ (http://www.facebook.com/NFI.FIC)

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527