สวัสดี

EU ระงับการใช้ Calcium Sorbate (E 203)

แชร์:
Favorite (38)

4 มีนาคม 2561

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Regulation (EU) 2018/98 of 22 January 2018 amending the Annexes II and III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council and the Annex to Commission Regulation (EU) No 231/2012 as regards calcium sorbate (E 203) ใน EU Official Journal L 17/14 ซึ่งได้ประกาศระงับการใช้สาร calcium sorbate (E 203) และถอดถอนสารดังกล่าวออกจากกลุ่ม sorbic acid (E 200) และ potassium sorbate (E 202) ที่ถูกใช้เป็นสารถนอมอาหารในอาหารหลายๆ ชนิด รวมถึงใช้ในการเตรียมสีผสมอาหารและการปรุงแต่งกลิ่นรสอาหาร

สาร calcium sorbate (E 203) จัดอยู่ในบัญชีรายชื่อวัตถุเจือปนอาหาร (Union list of food additives) ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในอาหารได้ ตามปรากฎในภาคผนวกที่ 2 และ 3 (Annexes II & III) ของระเบียบ Regulation (EC) No 1333/2008 แต่เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 หน่วยงานความปลอดภัยอาหารประจำสหภาพยุโรป (European Food Safety Authority: EFSA) ได้ทำการประเมินความปลอดภัยของสาร 3 รายการ คือ sorbic acid (E 200), potassium sorbate (E 202) และ calcium sorbate (E 203) ผลการประเมินพบว่า สาร calcium sorbate (E 203) ไม่มีผู้ประกอบการรายใดมีข้อมูลยืนยันความเป็นพิษต่อยีน (genotoxicity) และไม่สามารถยืนยันความปลอดภัยของการใช้สารดังกล่าว ดังนั้น จึงเห็นควรระงับการใช้สาร calcium sorbate (E 203) และถอดถอนสารดังกล่าวออกจากกลุ่ม sorbic acid (E 200) และ potassium sorbate (E 202) ที่มีค่าที่ยอมได้รับได้ต่อวัน (Acceptable Daily Intake: ADI) ในระดับเดียวกัน

ทั้งนี้ กฎระเบียบดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal  (ประกาศเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561)  อย่างไรก็ดี คณะกรรมาธิการยุโรปอนุโลมให้มีช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านอีก 6 เดือน เพื่อให้ผู้ประกอบการปรับตัวและหาสารตัวอื่นทดแทน calcium sorbate (E 203) โดยกำหนดให้ปรับใช้กฎระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527