สวัสดี

สิงคโปร์ประกาศแก้ไขมาตรฐานวัตถุเจือปนอาหาร และสารเคมีตกค้าง (MRLs)

แชร์:
Favorite (38)

19 มกราคม 2561

            เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 หน่วยงานอาหาร-เกษตรและสัตวแพทย์สิงคโปร์ (Agri-Food and Veterinary Authority of Singapore : AVA) ประกาศแก้ไขมาตรฐานวัตถุเจือปนอาหารและสารเคมีตกค้าง (Maximum residue limits : MRLs) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. อนุญาตให้ใช้วัตถุเจือปนอาหารและส่วนผสมใหม่ 7 ชนิด

ลำดับ

ชื่อวัตถุเจือปนอาหาร

ขอบเขตการนำไปใช้

1

partially hydrolysed lecithin (INS 322(ii))

Permitted emulsifiers in food under good manufacturing practice

2

amidated pectin (INS 440)

Permitted emulsifiers in food under good manufacturing practice

3

calcium L-methylfolate

Food as a source of Vitamin K1

4

phylloquinone

Food as a source of Vitamin K2

5

menanquinone-7

Food as a source of folate

6

2'-fucosyllactose (2'-FL)

Infant formula at levels up to 120 mg/100 ml

7

lacto-N-neotetraose (LNnT)

Infant formula at levels up to 60 mg/100 ml

 

      2. ขยายขอบเขตการใช้งานวัตถุเจือปนอาหาร

ลำดับ

ชื่อวัตถุเจือปนอาหาร

ขอบเขตการนำไปใช้

1

Benzoic acid (and its sodium and potassium salts) (INS 210 – 212)

Semi-preserved caviar and other fish roe products at levels up to 2,000 ppm

2

sorbic acid (and its sodium, potassium and calcium salts) (INS 200 – 203)

Semi-preserved caviar and other fish roe products at levels up to 1,000 ppm

3

sodium, calcium and potassium salts of phosphoric acid

Permitted emulsifiers and/or stabilizers

4

Sucralose (INS 955)

Cheese-based preparations at levels up to 500 ppm

      3. ห้ามใช้วัตถุเจือปนอาหาร 2 ชนิด

ลำดับ

ชื่อวัตถุเจือปนอาหาร

1

Propyl para-hydroxybenzoate (INS 216)

2

Sodium propyl para-hydroxybenzoate (INS 217)

          กรณีที่ผู้ผลิตมีการใช้วัตถุเจือปนอาหารดังกล่าวในอาหารสามารถผ่อนผันเวลาใช้ได้อีก 12 เดือน นับจากวันที่ประกาศห้ามใช้

       4. ห้ามใช้สารเคมีทางการเกษตร 6 ชนิด จะใช้ EMRLs ที่คณะกรรมการ Codex Alimentarius กำหนดไว้

ลำดับ

ชื่อสารเคมีทางการเกษตร

1

Aldrin

2

DDT

3

Dieldrin

4

Endrin

5

Heptachlor

6

Lindane

 

ที่มา :  World Trade Organization. Singapore AVA Sale of Food Act (Chapter 283) Food Amendment Regulations 2018.  https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?FullTextHash=1&Meta Collection=WTO&SymbolList=%22G/SPS/N/SGP/60%22+OR+%22G/SPS/N/SGP/60*%22. สืบค้นเมื่อ 19 มกราคม 2561.

 

สามารถติดตามข่าวสารกับ FIC ทางสังคมออนไลน์ ได้ที่ (http://www.facebook.com/NFI.FIC)

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527