สวัสดี

มาเลเซียประกาศระเบียบการนำเข้าผลิตภัณฑ์เซรามิกที่สัมผัสอาหาร

แชร์:
Favorite (38)

11 กันยายน 2560

      มาเลเซียได้ออกระเบียบ Regulation 28 of the Food Regulation 1985 กำหนดให้วัสดุสัมผัสอาหารเซรามิกที่นำเข้าทุกชนิดต้องมีหนังสือรับรองผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพชีววัตถุ (Certificate of Analysis : COA) ที่ระบุปริมาณสารตะกั่วและแคดเมียมในระดับที่กำหนดจากห้องทดลองที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่รับผิดชอบของประเทศผู้ส่งออก (Competent Authority : CA) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

          ระเบียบดังกล่าวได้กำหนดขอบเขตของคำว่า “วัสดุสัมผัสอาหาร” ครอบคลุมถึง “ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียม การบรรจุ การเก็บรักษา การขนส่งอาหาร และภาชนะบรรจุอาหาร” หากการนำเข้าสินค้าวัสดุภัณฑ์โดยไม่มีหนังสือรับรอง COA จาก CA ของประเทศผู้ส่งออกสินค้าฯ ดังกล่าว จะต้องนำไปตรวจสอบหาปริมาณสารตะกั่วและสารแคดเมียมซึ่งหากพบปริมาณของสารทั้ง 2 ประเภท ไม่เกินตามที่กำหนดไว้ก็จะสามารถนำเข้าได้ ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขมาเลเซียได้กำหนดปริมาณตกค้างของสารตะกั่ว และแคดเมียมสูงสุดไว้ ดังนี้

            สำหรับข้อกำหนดเกี่ยวกับการติดฉลากเครื่องเซรามิก มีรายละเอียด ดังนี้

  1. ชื่อเครื่องหมายการค้าหรือความหมายอื่นที่สามาถระบุผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายได้
  2. ประเทศต้นทาง
  3. จำแนกตามชนิดของเนื้อดิน เช่น bone china, porcelain, vitrified china, earthenware, stoneware, table ware เป็นต้น
  4. ระบุคำว่า 'FOR FOOD CONTACT' หรือสัญลักษณ์ตามด้านล่างนี้ตามระเบียบ Regulation 28 of the Food Regulation 1985

         

               ข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการยกเว้นสำหรับภาชนะขนาดเล็ก (small utensil) อย่างไรก็ตามต้องระบุตามข้อกําหนดการแสดงฉลากสินค้าที่บริเวณด้านนอกของบรรจุภัณฑ์

ที่มา : Ministry of Health, Malaysia. Guidelines on importation of ceramic ware intended to be used in the preparation, packaging, storage, delivery or exposure of food for human consumption. http://fsis2.moh.gov.my/UploadFosim/BULETTIN/050517051558B4061Guideline%20Importation%20of%20Ceramic%20Ware_050517.pdf. สืบค้นเมื่อ 1 กันยายน 2560.

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527