สวัสดี

จีนปรับมาตรการนำเข้า ต้องได้รับการรับรอง

แชร์:
Favorite (38)

26 สิงหาคม 2560

ตามบันทึกเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 สพต. ณ กรุงปักกิ่งได้แจ้งเรื่องทบทวนควบคุมคุณภาพและกักกันโรคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (AQSIQ : General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine) กำหนดให้ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารต้องยื่นหนังสือรับรองซึ่งออกโดยหน่วยงานหลักของประเทศผู้ส่งออกให้แก่หน่วยงาน AQSIQ ณ ท่าเรือขาเข้าของจีน เพื่อพิสูจน์ว่าผลิตภัณฑ์อาหารที่ส่งออกมายังจีนสอดคล้องกับกฎระเบียบและมาตรฐานของจีน โดยมาตรฐานดังกล่าวมีผลบังคับใช้วันที่ 20 เมษายน 2559 และมีระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน 18 เดือน และนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป ผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตในต่างประเทศต้องมีการแนบหนังสือรับรองอย่างเป็นทางการที่ AQSIQ ยอมรับทุกรายการ

          มาตรการดังกล่าวนี้อยู่ภายใต้กฎหมายความปลอดภัยอาหารของจีนที่ต้องการให้สินค้านำเข้าได้มีการรับรองจากประเทศผู้ผลิตโดยหน่วยงานผู้มีอำนาจว่าเป็นสินค้าที่ผลิตตามกฎหมายและมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม ในช่วงระยะเวลาการเปลี่ยนผ่านก่อนการบังคับใช้มาตรการนี้ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 หน่วยงานผู้เกี่ยวข้องในประเทศไทยต้องร่วมกันกำหนดรูปแบบและขั้นตอนการออกหนังสือรับรองสำหรับใช้อย่างเป็นทางการโดยเร่งด่วน เนื่องจากเหลือระยะเวลาก่อนการบังคับใช้มาตรการประมาณ 1 ปี เท่านั้น

ที่ผ่านมามีเพียงสินค้าประมงที่มีขั้นตอนการขอหนังสือรับรองอย่างเป็นทางการสำหรับสินค้าสัตวน้ำทุกชนิด (รวมไขตะพาบน้ำยกเวนจระเข้)  โดยโรงงานตองผานการตรวจรับรองสุขลักษณะและระบบ HACCP จากกรมประมงและอยูในบัญชีรายชื่อโรงงานสงออกสินคาสัตวน้ำไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งหน่วยงาน CNCA ได้กําหนด code of hygienic practice for fish and fishery product (GB/T23871-2009) สำหรับหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติด้านสุขอนามัยสำหรับสินค้าสัตว์น้ำ รวมทั้งตองมีชื่อในบัญชีรายชื่อปรากฏบนเว็บไซต http://www.cnca.gov.cn/ อีกด้วย

          มาตรการรับรองสินค้าอาหารนำเข้าของจีนในครั้งนี้ไม่ถือว่าเป็นมาตรการใหม่ แต่เพิ่มขอบเขตของกลุ่มสินค้าที่ต้องการการรับรองอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานภาครัฐของประเทศผู้ผลิตสินค้า ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลให้ผู้ผลิตสินค้าอาหารหลายประเภทต้องเพิ่มขั้นตอนการของการยื่นหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยงข้อง ซึ่งต้องดำเนินการทุกครั้งที่ส่งออก และอาจต้องมีระยะเวลาในการเตรียมเอกสารและยื่นขอรับรองจากหน่วยงานต่างๆ

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527