สวัสดี

เครือรัฐออสเตรเลียเพิ่มเติมสารตกค้างสูงสุด (MRLs) 19 ชนิด

แชร์:
Favorite (38)

11 มีนาคม 2560

       เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 หน่วยงานมาตรฐานสินค้าอาหารของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (Food Standards Australia New Zealand : FSANZ) ประกาศเพิ่มเติมสารเคมีทางการเกษตรและยาสัตว์ตกค้าง สูงสุดในอาหาร 19 ชนิด (Proposal P1027 – Managing Low-level Ag & Vet Chemicals without MRLs) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2560 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. ค่าแปลผลค่ามาตรฐาน สัญลักษณ์ “T” หมายถึง ค่าปริมาณตกค้าสูงสุด (Maximum residue limit : MRLs) ในระดับ Temporary หรือ ค่าที่ใช้ชั่วคราว (ในอนาคตอาจมีการปรับเปลี่ยนได้)
  2. สารเคมีทางการเกษตรและยาสัตว์ตกค้างที่เพิ่มเติม 19 ชนิด ดังนี้

1. Ametoctradin

11. Methomyl

2. Azoxystrobin

12. Penthiopyrad

3. Bifenthrin

13. 2-Phenylphenol

4. Captan

14. Pyrimethanil

5. Cyfluthrin

15. Spinosad

6. Deltamethrin

16. Thiabendazole

7. Fenhexamid

17. Thiodicarb

8. Fludioxonil

18. Triadimefon

9. Glyphosate

19. Triadimenol

10. Iprodione

 

    3. ตารางค่า Maximum residue limits หรือ MRLs ในหน่วย mg/kg ของสารเคมีแต่ละชนิดเรียงตามชื่อสารและชื่ออาหาร สามารถดูรายละเอียดได้ในตารางด้านล่างนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : Australian Government. Food Standards (Proposal P1027 – Managing Low-level Ag & Vet Chemicals without MRLs) Variation. https://www.legislation.gov.au/Details/F2017L00026. สืบค้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560.

 

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527