สวัสดี

EU เตรียมใช้ใบรับรองตรวจสินค้าอินทรีย์แบบอิเล็กทรอนิกส์

แชร์:
Favorite (38)

26 มกราคม 2560

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศกฎระเบียบใหม่  Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1842 ว่าด้วยการใช้ใบรับรองการตรวจสอบสินค้า เกษตรอินทรีย์นำเข้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-certification)  เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

          กฎระเบียบของการนำเข้าสินค้าเกษตรอินทรีย์เดิม คือ EU (Commission Regulation (EC) No 1235/2008) กำหนดให้สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่นำเข้าจากประเทศที่สามจะต้องมี Certificate of inspection for import of products from organic production into the european community หรือที่เรียกว่า “ใบรับรองการตรวจสอบ (Certificate of inspection : COI)” ซึ่งออกโดยหน่วยงาน control authorites (CA) หรือ control bodies (CB) ในประเทศที่สามที่ EU เห็นชอบ เป็นเอกสารประกอบการนำเข้า โดยผู้ประกอบการต้องยื่น COI ฉบับจริงให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ของประเทศสมาชิก (Member State’s competent authority) เพื่อยืนยันความถูกต้องของสินค้าที่ส่งมอบ (verification of the consignment) และเซ็นต์ รับรอง (endorsement) ก่อนจะะอนุญาตให้วางจำหน่ายในตลาด  EU

          แต่จากรายงานเมื่อปี 2555 ระบุว่าระบบควบคุมการนำเข้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ของ EU ยังมีข้อบกพร่อง เพราะแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลสินค้าเกษตรอินทรีย์ของหน่วยงาน CA หรือ CB ในประเทศที่สามอาจแตกต่างกันไปหรือไม่ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ EU ทั้งหมด นอกจากนี้การแชร์ข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในประเทศ การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิกหรือกับคณะกรรมาธิการยุโรปนั้นยังไม่เพียงพอ อีกทั้งการตรวจสอบย้อนกลับเส้นทางการเดินทางของสินค้าเกษตรอินทรีย์ก็ทำได้ยาก โดยเฉพาะสินค้าที่นำเข้า

          ดังนั้น คณะกรรมาธิการยุโรปจึงต้องการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว โดยจะนำใบรับรองการตรวจสอบสินค้าเกษตรอินทรีย์นำเข้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-certification) มาใช้ นั่นคือ ข้อมูลต่างๆที่ระบุไว้ใน COI จะถูกป้อนเข้า ระบบติดตามการเดินทางของอาหารของ EU หรือ Trade Control & Expert System (TRACES)” ซึ่งระบบ Traces นี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้การค้ามีความคล่องตัว ทำให้คู่ค้าหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับอนุญาตสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ระบบ Traces ยังช่วยให้ตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เป็นภัยเสี่ยงต่อสุขภาพทำได้อย่างรวดเร็ว เพราะการทราบถึงเส้นทางเดินทางของสินค้าที่ถูกส่งเข้ามาใน EU จะทำให้สามารถจัดการกับความเสี่ยงหรือปฏิเสธการรับสินค้านั้นได้อย่างทันท่วงที

          กฎระเบียบใหม่ว่าด้วยการบังคับใช้ e-certification นี้จะมีผลเริ่มต้นบังคับใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 เป็นต้นไป ซึ่งคณะกรรมาธิการยุโรปกำหนดให้มีช่วงเวลาในการปรับตัวรวม 6 เดือน นั่นคือ สามารถใช้ได้ทั้งใบรับรองการตรวจสอบสินค้าเกษตรอินทรีย์นำเข้าแบบกระดาษหรือแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้จนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2560

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527