สวัสดี

EU แก้ไขวิธีการสุ่มตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในสินค้าอาหารบางรายการ

แชร์:
Favorite (38)

26 มิถุนายน 2559

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2559 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศแก้ไข Regulation (EC)               No 333/2007 โดยมีการปรับแก้ไขวิธีการตรวจวิเคราะห์การตรวจสอบการปนเปื้อนของสารหนูอนินทรีย์ ตะกั่ว โพลีไซคลิก  อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (PAH) ในสินค้าอาหาร

          การแก้ไขในครั้งนี้ ได้ชี้ให้เห็นว่าค่าตกค้างสูงสุดของสาร PAH ในเมล็ดโกโก้และสินค้าที่ทำจากเมล็ดโกโก้ต้องวัดจากสัดส่วนค่าปนเปื้อนของไขมัน ด้วยวิธี AOAC 963.15 หรือวิธีอื่นที่ให้ค่าเทียบเท่า ดังนั้น จึงเห็นควรให้มีการกำหนดมาตรฐานในค่าปนเปื้อนของ PAH ในปริมาณไขมันด้วย

          ทั้งนี้ จากข้อคิดเห็นของห้องปฎิบัติการในสหภาพยุโรปมีการระบุว่า เห็นควรให้มีการปรับแก้ไขคำจำกัดความของค่าปริมาณต่ำสุดที่สามารถรายงานค่าเป็นตัวเลขได้ของสารโลหะหนักในสินค้าอาหารและอาหารสัตว์ขึ้นใหม่ รวมถึงกำหนดเกณฑ์การปฎิบัติในการตรวจหาค่าปริมาณต่ำสุดที่เครื่องสามารถตรวจพบได้ในการตรวจวิเคราะห์สารตะกั่ว แคดเมี่ยม ปรอท และ ดีบุกอนินทรีย์ ตลอดจนกำหนดด้วยว่าวิธีการสุ่มตรวจตัวอย่างและวิธีการตรวจวิจัยนี้จะต้องปรับใช้ทั้งในกรณีที่ไม่ใช่สำหรับการสุ่มตรวจตัวอย่างอย่างเป็นทางการด้วย

          รายละเอียดตามปรากฎในภาคผนวก (Annex) ของระเบียบนี้ ซึ่งเป็นการแก้ไข Annex ของระเบียบ Regulation (EC) No 333/2007 โดยระเบียบดังกล่าวจะมีผลตามกฎหมาย 20 วันภายหลังจากที่มีการประกาศลงใน EU Official Journal  (ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน 2559)

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527