สวัสดี

ระเบียบใหม่สำหรับการนำเข้านอกโควตา WTO สินค้าเกษตร 17 รายการของไทย

แชร์:
Favorite (38)

11 เมษายน 2559

          กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่าเนื่องจากในแต่ละปีการนำเข้าสินค้าเกษตรที่เปิดตลาดพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับภาษีนอกโควตามีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ เพื่อให้การบริหารจัดการการนำเข้าสินค้าเกษตรตามพันธกรณีนอกโควตา WTO เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการนำเข้าในโควตา กระทรวงพาณิชย์จึงได้ออกระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับภาษีนอกโควตาสินค้าเกษตร 17 รายการ พ.ศ.2559 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. สินค้าเกษตร 17 รายการ 

ได้แก่ น้ำนมดิบและนมพร้อมดื่ม นมผงขาดมันเนย มันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ กระเทียม มะพร้าวและมะพร้าวฝอย ลำไยแห้ง เมล็ดกาแฟ ชา พริกไทย ข้าว เนื้อมะพร้าวแห้ง เมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันมะพร้าว ผลิตภัณฑ์กาแฟ และไหมดิบ

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอหนังสือรับรอง

ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิขอหนังสือรับรองไว้กับกรมการค้าต่างประเทศ โดยให้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านอินเตอร์เน็ตในเว็บไซต์ของกรมการค้าต่างประเทศ (รายละเอียดตามประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วีธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิขอหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณีตามความ          ตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับภาษีนอกโควตาสินค้าเกษตร 17 รายการ พ.ศ.2559 ลงวันที่ 19 มกราคม 2559)

3. เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขอหนังสือรับรอง

  1. สำเนาใบกำกับสินค้า (Invoice)
  2. สำเนาใบตราส่งสินค้าทางเรือ (Bill of Lading : B/L) หรือสำเนาใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (Air Waybill) หรือเอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงการขนส่งสินค้า
  3. สำเนาหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin : C/O) หรือเอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงว่าสินค้าเกษตร 17 รายการ ที่นำเข้าต้องมีถิ่นกำเนิดและส่งมาจากประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) หรือแกตต์ (GATT)
  4. ให้รายงานการนำเข้าต่อกรมการค้าต่างประเทศภายใน 30 วันนับแต่วันที่สินค้าเข้าแต่ละครั้ง ถ้าไม่รายงานจะระงับการออกหนังสือรับรองในครั้งถัดไปจนกว่าจะรายงานโดยถูกต้อง

4. สถานที่ยื่นขอหนังสือรับรองและรายงานการนำเข้า 

กรมการค้าต่างประเทศหรือหน่วยงานที่กรมการค้าต่างประเทศมอบหมาย

         อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า เนื่องจากระเบียบฯ ดังกล่าวกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขอหนังสือรับรองที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยกำหนดให้ต้องขึ้นทะเบียนเป็นรายปี ต้องแสดงเอกสารหลักฐานประกอบการขอหนังสือรับรอง รวมทั้งต้องรายงานการนำเข้าตามเวลาที่กำหนดพร้อมแจ้งสถานที่เก็บสินค้าที่นำเข้า โดยกำหนดบทลงโทษกรณีไม่รายงานการนำเข้า จึงขอให้ผู้ประสงค์จะขอหนังสือรับรองปฏิบัติตามระเบียบฯ และประกาศอย่างเคร่งครัด โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป

ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์. กำหนดระเบียบใหม่สำหรับการนำเข้านอกโควตา WTO สินค้าเกษตร 17 รายการ . http://www.dft.go.th/Default.aspx?tabid=320&ctl=DetailUserContent&mid=668&contentID=8108. สืบค้นเมื่อ 19 เมษายน 2559.

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527