สวัสดี

ทั้งหมด 65 ฉบับ

...

เผยแพร่ 21 ธ.ค. 2565

สหภาพยุโรป

แก้ไขปริมาณตกค้างสูงสุดของสาร Perfluoroalkyl substances ในผลิตภัณฑ์อาหารใน Regulation 1881/2006

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 4 พ.ย. 2565

สหภาพยุโรป

แก้ไขปริมาณตกค้างสูงสุดของสาร Dioxins และ dioxins-like PCBs ในผลิตภัณฑ์อาหารใน Regulation 1881/2006

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ส.ค. 2565

สหภาพยุโรป

แก้ไขปริมาณตกค้างสูงสุดของสาร delta-9-tetrahydrocannabinol (Δ9 -THC) ในเมล็ดกัญชงและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ใน Regulation 1881/2006

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ส.ค. 2565

สหภาพยุโรป

แก้ไขปริมาณตกค้างสูงสุดของสาร Ochratoxin A ในผลิตภัณฑ์อาหาร ใน Regulation 1881/2006

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 7 ก.ค. 2565

สหภาพยุโรป

การเตรียมการในทางปฏิบัติสำหรับการควบคุมอย่างเป็นทางการในส่วนที่เกี่ยวกับสารปนเปื้อนในอาหาร โดยเฉพาะของแผนการควบคุมระดับชาติ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 3 มิ.ย. 2565

สหภาพยุโรป

แก้ไขปริมาณตกค้างสูงสุดของสารปรอท (Mercury) ในผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและเกลือ ใน Regulation 1881/2006

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ม.ค. 2565

สหภาพยุโรป

แก้ไขปริมาณตกค้างสูงสุดของสาร Opium alkaloids ในผลิตภัณฑ์อาหาร ใน Regulation 1881/2006

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 พ.ย. 2564

ออสเตรเลีย

ปรับปรุง Schedule 19 ของมาตรฐานสารปนเปื้อนและสารพิษตามธรรมชาติ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 ก.ย. 2564

สหภาพยุโรป

แก้ไขปริมาณตกค้างสูงสุดของสาร Tropane alkaloids ในผลิตภัณฑ์อาหาร ใน Regulation 1881/2006

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 9 ก.ย. 2564

สหภาพยุโรป

แก้ไขปริมาณตกค้างสูงสุดของสาร ergot sclerotia และ ergot alkaloids ในผลิตภัณฑ์อาหาร ใน Regulation 1881/2006

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 ส.ค. 2564

สหภาพยุโรป

แก้ไขข้อกำหนดปริมาณตกค้างสูงสุดของสารแคดเมียมในผลิตภัณฑ์อาหาร ใน Regulation 1881/2006

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 ส.ค. 2564

สหภาพยุโรป

แก้ไขข้อกำหนดปริมาณตกค้างสูงสุดของสารตะกั่วในผลิตภัณฑ์อาหาร ใน Regulation 1881/2006

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 24 ธ.ค. 2563

สหภาพยุโรป

เพิ่มปริมาณตกค้างสูงสุดของสาร Pyrrolizidine alkaloids ในผลิตภัณฑ์อาหาร ใน Regulation 1881/2006

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ต.ค. 2563

ไต้หวัน

มาตรฐานปริมาณยาสัตว์ตกค้างสูงสุดในผลิตภัณฑ์อาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 12 ต.ค. 2563

ไต้หวัน

มาตรฐานปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดในผลิตภัณฑ์จากสัตว์

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ต.ค. 2563

สหภาพยุโรป

แก้ไขปริมาณตกค้างสูงสุดของสาร สาร 3MCPD, 3-MCPD fatty acid esters and glycidyl fatty acid esters ในผลิตภัณฑ์อาหาร ใน Regulation 1881/2006

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ต.ค. 2563

สหภาพยุโรป

แก้ไขปริมาณตกค้างสูงสุดของสาร Polycyclic aromatic hydrocarbon (PAHs) ในเนื้อสัตว์และสัตว์น้ำรมควันแบบดั้งเดิม และกำหนดปริมาณเพิ่มในอาหารแบบผงที่ทำจากพืชสำหรับเตรียมเครื่องดื่มใน Regulation 1881/2006

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ก.ย. 2563

สหรัฐอเมริกา

คำแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร: การกำหนดค่า Inorganic Arsenic ในข้าวธัญพืชสำหรับทารก

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 5 มิ.ย. 2563

สหภาพยุโรป

แก้ไขปริมาณตกค้างสูงสุดของสาร Perchlorate ในผลิตภัณฑ์อาหาร ใน Regulation 1881/2006

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 7 ม.ค. 2563

สหภาพยุโรป

แก้ไขปริมาณตกค้างสูงสุดของสาร Citrinin ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได้จากข้าวหมักด้วยยีสต์แดง Monascus purpureus ใน Regulation 1881/2006

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 7 ม.ค. 2563

สหภาพยุโรป

แก้ไขปริมาณตกค้างสูงสุดของสาร Erucic acid และ Hydrocyanic acid ในอาหาร ใน Regulation 1881/2006

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ส.ค. 2562

โคเด็กซ์

มาตรฐานทั่วไปสำหรับสารปนเปื้อนและสารพิษในอาหารและอาหารสัตว์, ปรับปรุงปี 2562

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 4 ก.ค. 2562

ญี่ปุ่น

รายชื่อสารเคมีตกค้างในสินค้าประมงเพื่อการส่งออกไปญี่ปุ่น

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 ธ.ค. 2561

ไต้หวัน

มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารแปรรูปจากสาหร่าย

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 ม.ค. 2562

ไต้หวัน

มาตรฐานสุขอนามัย/สุขาภิบาลสำหรับปริมาณสารปนเปื้อนและสารพิษ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 12 ธ.ค. 2561

จีน

มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ: ปริมาณสูงสุดของสารปนเปื้อนในอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 11 ต.ค. 2561

จีน

มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ : ปริมาณสูงสุดของสารพิษจากเชื้อราในอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 7 พ.ค. 2561

สหภาพยุโรป

เพิ่มเติมปริมาณตกค้างสูงสุดของสาร Glycidyl fatty acid esters ในน้ำมันและไขมันพืช, อาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารก และอาหารที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะทางการแพทย์ ใน Regulation 1881/2006

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 8 ม.ค. 2561

ออสเตรเลีย

ข้อห้ามและข้อจำกัดสำหรับพืชและเห็ดรา

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ต.ค. 2560

ออสเตรเลีย

สารปนเปื้อนและสารพิษตามธรรมชาติ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 มี.ค. 2559

สหภาพยุโรป

เพิ่มเติมปริมาณตกค้างสูงสุดของสาร Tropane alkaloids ในอาหารจากธัญพืชสำหรับทารกและเด็กเล็ก ของ Regulation 1881/2006

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 24 พ.ย. 2558

สหภาพยุโรป

เพิ่มเติมปริมาณตกค้างสูงสุดของสาร Ergot sclerotia ในธัญพืชไม่แปรรูป และมาตรการการตรวจติดตามและรายงานผล ของ Regulation 1881/2006

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 3 พ.ย. 2558

สหภาพยุโรป

เพิ่มเติมปริมาณตกค้างสูงสุดของสาร Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAH) ในกากโกโก้ กล้วยทอด ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สมุนไพรอบแห้ง และเครื่องเทศอบแห้ง ของ Regulation 1881/2006

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 10 ส.ค. 2558

สหภาพยุโรป

แก้ไขปริมาณสูงสุดของสาร Ochratoxin A ในเครื่องเทศตระกูล Capsicum spp. ของ Regulation 1881/2006

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ก.ค. 2558

สหภาพยุโรป

แก้ไขปริมาณสูงสุดของสารหนูอนินทรีย์ (Inorganic arsenic) ในอาหาร ของ Regulation 1881/2006

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ก.ค. 2558

สหภาพยุโรป

แก้ไขปริมาณสูงสุดของสารตะกั่วในอาหาร ของ Regulation 1881/2006

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 11 พ.ย. 2557

สหรัฐอเมริกา

สารห้ามใช้ในอาหารสำหรับมนุษย์

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 18 ส.ค. 2557

สหภาพยุโรป

แก้ไข Regulation 1881/2006 ในการกำหนดปริมาณตกค้างสูงสุดของสาร Erucic acid ในน้ำมันและไขมันพืชและอาหารที่มีส่วนผสมจากน้ำมันและไขมันพืช

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 29 พ.ค. 2557

สหภาพยุโรป

แก้ไข Regulation 1881/2006 สำหรับปริมาณสูงสุดของแคดเมียมในอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 29 พ.ค. 2557

สหภาพยุโรป

แก้ไข Regulation 1881/2006 สำหรับปริมาณสูงสุดของแคดเมียมในอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 24 มี.ค. 2557

สหภาพยุโรป

แก้ไข Regulation 1881/2006 สำหรับปริมาณสูงสุดของสารปนเปื้อน Citrinin ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากข้าวหมักด้วยยีสต์แดง Monascus purpureus

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 พ.ย. 2556

สหภาพยุโรป

การตรวจสอบระดับของสาร Acrylamide ในอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ส.ค. 2556

สหภาพยุโรป

แก้ไขภาคผนวก 3 ของ Regulation 853/2004 สำหรับปริมาณสาร Yessotoxins ที่อนุญาตให้พบในหอยสองฝามีชีวิต

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 14 ธ.ค. 2555

สหภาพยุโรป

เพิ่มเติมข้อกำหนดปริมาณสารปนเปื้อน Aflatoxin สำหรับผลฟิกแห้ง ใน Regulation 1881/2006

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 15 ก.ค. 2555

สหภาพยุโรป

แก้ไขระเบียบกำหนดปริมาณตกค้างสูงสุดของสารปนเปื้อนในอาหารของ Regulation 1881/2006 สำหรับโอคราท็อกซินเอ,non dioxin-like PCBs และเมลามีน.

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 16 ก.ย. 2554

สหภาพยุโรป

EU: แก้ไขระเบียบกำหนดปริมาณตกค้างสูงสุดของสารปนเปื้อนในอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 16 ก.ย. 2554

สหภาพยุโรป

EU: แก้ไขระเบียบกำหนดปริมาณตกค้างสูงสุดของสาร PAH ในอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 ก.ค. 2553

สหรัฐอเมริกา

ระดับที่แนะนำของสาร Deoxynivalenol (DON) ในผลิตภัณฑ์ข้าวสาลี และธัญพืชสำหรับบริโภค

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 11 มี.ค. 2553

สหภาพยุโรป

EU: กำหนดปริมาณตกค้างสูงสุดของสาร Ochratoxin A

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 11 มี.ค. 2553

สหภาพยุโรป

EU: กำหนดปริมาณตกค้างสูงสุดของสาร Aflatoxin

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ต.ค. 2551

จีน

CH : กำหนดปริมาณสารเมลามีนในผลิตภัณฑ์นม

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 5 ก.ย. 2551

สหภาพยุโรป

EU: กำหนดค่า MRL ของสารไดออกซินและพีซีบีในตับปลา

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ม.ค. 2551

สหภาพยุโรป

แก้ไขค่าสูงสุดของสารปนเปื้อนกลุ่ม Fusarium toxins ที่พบในข้าวโพดและผลิตภัณฑ์

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

ไทย

การรับรองเมล็ดพันธุ์ให้เป็นเมล็ดพันธุ์รับรองตามพระราชบัญญัติพันูพืช พ.ศ.2518 (ฉบับที่๑) พ.ศ.2536

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ก.พ. 2550

สหภาพยุโรป

EU : กำหนดปริมาณสูงสุดของสารปนเปื้อนในอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 มิ.ย. 2549

สหรัฐอเมริกา

ปริมาณสาร 3-MCPD ในโปรตีนไฮโดรไลซ์ด้วยกรด (Acid-Hydrolyzed Protein) และซอสสไตล์เอเชีย (Asian-Style Source)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 เม.ย. 2549

สหภาพยุโรป

EU : การกำหนดวิธีการตรวจวิเคราะห์หาสารไมโคทอกซินในสินค้าอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 7 มี.ค. 2549

สหภาพยุโรป

EU : การแก้ไขกฎระเบียบกำหนดค่าปนเปื้อนสูงสุดของสาร Dioxins และสาร PCBs ในอาหารมนุษย์และอาหารสัตว์

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 17 ต.ค. 2548

ไทย

รายชื่อเภสัชเคมีภัณฑ์ที่ห้ามมิให้นำเข้าโดยมิได้รับอนุญาต

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 17 มี.ค. 2548

เกาหลีใต้

KR_รายการวิเคราะห์วัตถุที่มีพิษในวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ม.ค. 2548

แอฟริกาใต้

ZA_กฎระเบียบเรื่องจุลินทรีย์ปนเปื้อนและสารอื่นๆ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

ไต้หวัน

TW - มาตรฐานสารปนเปื้อนที่ยอมรับได้ในภาชนะบรรจุ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

ฮ่องกง

HK-กฎระเบียบควบคุมสารพิษในอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 15 ส.ค. 2546

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

UAE:สารเคมีตกค้างและสิ่งปนเปื้อน

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

โคเด็กซ์

แนวปฏิบัติเรื่องปริมาณเรดิโอนิวไคลด์ในอาหารที่เกิดการปนเปื้อนจากอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ในการค้าระหว่างประเทศ

สรุปสาระสำคัญ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527