สวัสดี

ทั้งหมด 14 ฉบับ

...

เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

เมียนมาร์

ข้อกำหนดการใช้ยารักษาโรคสัตว์น้ำ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

เมียนมาร์

ข้อกำหนดปริมาณสูงสุดของฮิสตามิน และ Total Volatile Basic Nitrogen (TVB-N)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

เมียนมาร์

ข้อกำหนดการตรวจพยาธิ และ ระบบการตรวจติดตาม

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

เมียนมาร์

ข้อกำหนดมาตรฐานน้ำและน้ำแข็งที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมประมง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

เมียนมาร์

ข้อกำหนดวัตถุเจือปนอาหารที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ประมงและสัตว์น้ำ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

เมียนมาร์

ข้อกำหนดหลักเกณฑ์ทางจุลชีววิทยาสำหรับสัตว์น้ำเปลือกแข็งและหอยปรุงสุก

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

เมียนมาร์

ข้อกำหนดสุขอนามัยขั้นพื้นฐานสำหรับเรือประมง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

เมียนมาร์

ข้อกำหนดปริมาณสูงสุดของสารปรอทในผลิตภัณฑ์ประมง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

เมียนมาร์

ข้อกำหนดสำหรับบรรจุภัณฑ์

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

เมียนมาร์

ข้อกำหนดการสุ่มตัวอย่าง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

เมียนมาร์

ข้อกำหนดมาตรฐานสินค้าทั่วไป

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

เมียนมาร์

ข้อกำหนดในการปฏิบัติงานของสถานประกอบการผลิตภัณฑ์ประมง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

เมียนมาร์

ข้อกำหนดเกี่ยวกับโครงสร้างของสถานประกอบการที่ทำการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 18 พ.ค. 2553

สหภาพยุโรป

EU: เพิ่มเติมเกณฑ์ด้าน จุลินทรีย์ของ Enterobacteriaceae และ Listeria monocytogenese ในอาหารบางชนิด

สรุปสาระสำคัญ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527