สวัสดี

ทั้งหมด 170 ฉบับ

...

เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

เมียนมาร์

ข้อกำหนดการแปรรูปสัตว์น้ำ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

ไทย

ฉบับที่ 25 (พ.ศ.2531) ออกตามความใน พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

ไทย

ฉบับที่ 31 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

ไทย

ฉบับที่ 30 (พ.ศ.2534) ออกตามความในพ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

ไทย

ฉบับที่ 32 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

ไทย

ฉบับที่ 28 (พ.ศ.2534) ออกตามความในพ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2599

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

ไทย

ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2534) ออกตามความในพ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

ไทย

ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

ไทย

ฉบับที่ 34 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

ไทย

ฉบับที่ 45 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

ไทย

ฉบับที่ 46 (พ.ศ.2544) ออกตามความในพ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

ไทย

กำหนดให้มีคนงานซึ่งมีความรู้เฉพาะ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ เก็บ ส่ง และบรรจุก๊าซประจำโรงงาน

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

ไทย

ฉบับที่ 26 (พ.ศ.2532) ออกตามความในพ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

ไทย

ฉบับที่ 35 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

ไทย

ฉบับที่ 39 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

ไทย

ฉบับที่ 40 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

ไทย

ฉบับที่ 41 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

ไทย

ฉบับที่ 42 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

ไทย

ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2547) ออกตามความใน พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ. 2522

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

ไทย

ฉบับที่ 36 (พ.ศ.2539) ออกตามความในพ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

ไทย

ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2541) ออกตามความในพ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

ไทย

ฉบับที่ 44 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

ไทย

กำหนดมาตรฐานและวิธีการตรวจสอบกลิ่นในอากาศจากโรงงาน พ.ศ. 2548

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

ไทย

ฉบับที่ 38 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

ไทย

ฉบับที่ 43 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

ไทย

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2548) เรื่อง พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ. 2522

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

ไทย

ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2499) ออกตามความในพ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

ไทย

ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2526) ออกตามความในพ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

ไทย

ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2526) ออกตามความในพ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

ไทย

ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2499 ) ออกตามความใน พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

ไทย

ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2505) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2502

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

ไทย

กำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ำ หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน และภาชนะรับแรงดันในโรงงาน พ.ศ. 2549

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

ไทย

ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2527) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

ไทย

ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2532) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

ไทย

ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2507) ออกตามความใน พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

ไทย

ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2532) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

ไทย

ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2532) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

ไทย

ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2512) ออกตามความใน พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

ไทย

ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2520) ออกตามความใน พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

ไทย

ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

ไทย

ฉบับที่ 18 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพ.ร.บ. ควบคุมคณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

ไทย

ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

ไทย

ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2529) ออกตามความในพ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

ไทย

ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2536) ออกตามความในพ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

ไทย

ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2499) ออกตามความในพ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

ไทย

ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2499) ออกตามความใน พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

ไทย

ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2505) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2502

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

ไทย

ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2508) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2502

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

ไทย

ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2536) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

ไทย

ฉบับที่ 17 (พ.ศ.2537) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2525

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

ไทย

ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2528) ออกตามความในพ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

ไทย

ฉบับที่ 22 (พ.ศ.2528) ออกตามความในพ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

ไทย

ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2531) ออกตามความในพ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

ไทย

ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2505) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2502

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

ไทย

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2536) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

ไทย

ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2532 ) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

ไทย

ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2504) ออกตามความใน พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

ไทย

ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2512) ออกตามความใน พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

ไทย

ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2536) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

ไทย

ฉบับที่ 14 (พ.ศ.2520) ออกตามความใน พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

ไทย

ฉบับที่ (14 พ.ศ. 2536) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

ไทย

ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2503) ออกตามความในพ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์ และจำหน่ายเนื้อสัตว์พ.ศ. 2502

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

ไทย

ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2503) ออกตามความในพ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2502

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

ไทย

ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2539) ออกตามความในพ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

ไทย

ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2499) ออกตามความในพ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

ไทย

ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2504) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2502

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

ไทย

ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2526) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

ไทย

ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2512) ออกตามความใน พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

ไทย

ฉบับที่ 17 (พ.ศ.2524) ออกตามความใน พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

ไทย

ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

ไทย

ฉบับที่ 16 (พ.ศ.2522) ออกตามความใน พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 รัฐมนตรี

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

ไทย

ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

ไทย

ฉบับที่ 19 (พ.ศ.2527) ออกตามความในพ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 28 ก.ย. 2550

ไทย

ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ซ.2522

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 28 ก.ย. 2550

ไทย

ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 28 ก.ย. 2550

ไทย

ฉบับที 6 ( พ.ศ.2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 28 ก.ย. 2550

ไทย

ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 28 ก.ย. 2550

ไทย

ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2525 ) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 28 ก.ย. 2550

ไทย

ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 28 ก.ย. 2550

ไทย

ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 28 ก.ย. 2550

ไทย

ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2522) ออกตามคาวมในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 28 ก.ย. 2550

ไทย

ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 28 ก.ย. 2550

ไทย

ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

ไทย

การนำเมล็ดพันธุ์พืชเข้ามาในราชอาณาจักรโดยขอให้แนบหนังสือรับรองจากประเทศผู้ส่งออกว่าเป็นเมล็ดพันธุ์พืชที่มิไช่พืชที่ได้รับการตัดต่อสารพันธุกรรม

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

ไทย

การขออนุญาตนำเข้าหรือนำผ่านซึ่งสิ่งต้องห้ามตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507 ที่แก้ไขแล้ว (ฉบับที่๓) พ.ศ.2544

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

ไทย

การรับรองพืชที่ปลูกในประเทศไทยเป็นพืชที่ไม่ได้รับการตัดต่อสารพันธุกรรม พ.ศ.2543

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

ไทย

กำหนดแนวทางปฎิบัติสำหรับขออนุญาตนำเข้าหรือนำผ่าน ซึ่งสิ่งต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507 (ฉบบับที่2 ) พ.ศ. 2537

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

ไทย

กำหนดปุ๋ยเคมีมาตรฐาน ตาม พ.ร.บ. ปุ๋ย พ.ศ.2518 (ฉบับที่๑) พ.ศ.2544

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

ไทย

กำหนดข้อความอื่นที่กำหนดให้มีฉลาก ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.2518 (ฉบับที่๒) พ.ศ.2533

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

ไทย

กำหนดวัตถุที่ใช้ทำภาชนะบรรจุ วิธีปิดผนึกภาชนะและขนาดบรรจุป๋อยเคมีเพื่อการค้า และเกณฑ์คลาดเคลื่อนของปริมาณธาตุอาหารรับรอง (ฉบับที่๒) พ.ศ.2526

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

ไทย

กำหนดวัตถุที่ใช้ทำภาชนะบรรจุ วิธีปิดผนึกภาชนะ และขนาดบรรจุปุ๋ย เพื่อการค้า และเกณฑ์คลาดเคลื่อนของปริมาณธาตุอาหารรับรอง (ฉบับที่๔) พ.ศ.2533

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

ไทย

กำหนดชนิดพืชเป็นพันธุ์ใหม่ที่จะได้รับการคุ้มครองตาม พ.ร.บ. คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 พ.ศ.2545

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

ไทย

การรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ในห้องปฎิบัติการให้เป็นเมล็ดพันธุ์รับรองตามพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ.2518 (ฉบับที่๒) พ.ศ.2536

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

ไทย

การรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ในห้องปฏิบัติการให้เป็นเมล็ดพันธุ์รับรองตาม พ.ร.บ. พันธุ์พพืช พ.ศ.2518 (ฉบับที่๒) พ.ศ.2536

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

ไทย

การรับรองเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอรา (DxP) ให้เป็นเมล็ดพันธุ์รับรองตามพระราชบัญยัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518 พ.ศ.2543

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

ไทย

กำหนดชนิดและชื่อพันธุ์ของพืชให้เป็นพืชสงวนตาม พ.ร.บ. พืช พ.ศ.2518 (ฉบับที่๒) พ.ศ.2542

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

ไทย

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านพืช พ.ศ.2518 (ฉบับที่๓) พ.ศ.2540

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

ไทย

กำหนดชนิดและชื่อพันธุ์ของพืชให้เป็นพืชสงวนตาม พ.ร.บ. พันธุ์พืช พ.ศ.2518 (ฉลับที่๑) พ.ศ.2542

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

ไทย

กำหนดชนิดและชื่อพันธุ์ของเมล็ดพันธุ์ให้เป็นเมล็ดพันธุ์ควบคุมตาม พ.ร.บ. พันธุ์พืช พ.ศ.2518 (ฉบับที่๑) พ.ศ.2535

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

ไทย

กำหนดลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤษศาสตร์ของพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

ไทย

พืชอนุรักษ์ตาม พ.ร.บ. พันธุ์พืช พ.ศ.2518 (ฉบับที่๓) พ.ศ.2534

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

ไทย

หลักเกณฑ์ วิฑีการและเงื่อนไขการออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชรับรองตาม พ.ร.บ. พันธุ์พืช พ.ศ.2518(ฉบับทื่๑) พ.ศ.2536

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

ไทย

หลักเกณฑ์และวิธีการขยายพันธุ์เทียม ตาม พ.ร.บ. พันธุ์พืช พ.ศ.2518 (ฉบับที่๑) พ.ศ.2536

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

ไทย

การอนุญาตให้ทำการประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์ในที่จับสัตว์น้ำประเภทที่สาธารณประโยชน์ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

ไทย

การขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.2518 (ฉบับที่๘) พ.ศ.2538

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

ไทย

กำหนดวัตถุที่ใช้ทำภาชนะบรรจุ วิธีปิดผนึกภาชนะและขนาดบรรจุปุ๋ยเคมีเพื่อการค้า และเกณฑ์คลาดเคลื่อนของปริมาณธาตุอาหารรับรอง (ฉบับที่๓) พ.ศ.2528

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

ไทย

การรับรองพันธุ์พืชให้เป็นพันธุ์พืชรับรองตาม พ.ร.บ. พันธุ์พืช พ.ศ.2518 (ฉบับที่๑) พ.ศ.2529

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

ไทย

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านพืชอนุรักษ์และซากของพืชอนุรักษ์ตาม พ.ร.บ. พันธุ์พืช พ.ศ.2518 (ฉบับที่๒) พ.ศ.2538

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

ไทย

ให้ผู้ประกอบกิจการเลี้ยงกุ้งทะเลมาจดทะเบียนและขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

ไทย

ระบุชื่อวัตถุเป็นวัตถุมีพิษตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

ไทย

กำหนดข้อความอื่นที่กำหนดให้มีฉลากตามระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.2518 (ฉบับที่๑) พ.ศ.2528

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

ไทย

กำหนดปุ๋ยเคมีมาตรฐานตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.2518

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

ไทย

กำหนดชนิดดและชื่อพันธุ์ให้เป็นเมล็ดพันธุ์ควบคุมตาม พ.ร.บ. พืช พ.ศ.2518 (ฉบับที่๓) พ.ศ.2543

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

ไทย

กำหนดมาตรฐาน คุณภาพ และวิธีเก็บรักษาเมล็ดพันธุควบคุม ตาม พ.ร.บ. พืช พ.ศ.2518 (ฉบับที่๓) พ.ศ.2543

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

ไทย

พืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518 พ.ศ.2545

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

ไทย

พืชอนุรักษ์ตาม พ.ร.บ. พันธุ์พืช พ.ศ.2518 (ฉบับที่๔) พ.ศ.2540

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

ไทย

กำหนดมาตรฐาน คุณภาพ และวิธีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ควบคุมตาม พ.ร.บ. พ.ศ.2518 (ฉบับที่๑) พ.ศ.2535

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

ไทย

การขอรับใบแทนใบรับรองปลอดศัตรูพืชและการออกใบแทนใบรับรองปลอดศัตรูพืช ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

ไทย

กำหนดชนิดพืชเป็นพันธุ์พืชใหม่ที่จะได้รับการคุ้มครองตาม พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 พ.ศ.2545

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

ไทย

กำหนดชนิดและชื่อพันธุ์ของพืชให้เป็นพืชสงวนตาม พ.ร.บ. พืช พ.ศ.2518 (ฉบับที่๑) พ.ศ.2535

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

ไทย

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. พันธุ์พืช พ.ศ.2518 (ฉบับที่๒) พ.ศ.2541

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

ไทย

การรับรองเมล็ดพันธุ์ให้เป็นเมล็ดพันธุ์รับรองตามพระราชบัญญัติพันูพืช พ.ศ.2518 (ฉบับที่๑) พ.ศ.2536

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

ไทย

ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2490) เรื่องชื่อเครื่องมือในพิกัดออกตามความใน พ.ร.บ.การประมง พ.ศ.2490

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

ไทย

ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2490) เรื่องการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมออกตามความใน พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 2490

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

ไทย

ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2490) เรื่องการขออาชญาบัตรออกตามความใน พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 2490

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

ไทย

ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2490) เรื่องใบอนุญาตรายบุคคลออกตามความใน พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 2490

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

ไทย

ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2490) เรื่องการติดโคมไฟและเครื่องหมายออกตามความใน พ.ร.บ.การประมง พ.ศ.2490

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

ไทย

ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2490) เรื่องการอุทรณ์ออกตามความใน พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 2490

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

ไทย

ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2490) เรื่องการขออนุญาตและจดทะเบียนผู้มีอาชีพในการประมงการค้าสินค้าสัตว์น้ำ ผ/ภ สัตว์น้ำ และ อุตสาหกรรมสัตว์น้ำ ออกตามความใน พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 2490

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

ไทย

ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2491) เรื่องการกำหนดอัตราเงินอากรออกตามความใน พ.ร.บ.การประมง พ.ศ. 2490

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

ไทย

ฉบับที่ 14 (พ.ศ.2492) เรื่องการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมออกตามความใน พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 2490

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

ไทย

ฉบับที่ 16 (พ.ศ.2506) เรื่องออกตามความใน พ.ร.บ.การประมง พ.ศ. 2490

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

ไทย

ฉบับที่ 17 (พ.ศ.2521) เรื่องออกตามความใน พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 2490

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

ไทย

กฏกระทรวง (พ.ศ.2543) เรื่องออกตามความใน พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

ไทย

ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2530) เรื่องออกตามความใน พ.ร.บ.ปุ๋ย พ.ศ. 2518

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

ไทย

ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2507) เรื่องออกตามความใน พ.ร.บ.กักพืช พ.ศ. 2507

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

ไทย

ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2507) เรื่องออกตามความใน พ.ร.บ.กักพืช พ.ศ.2507

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

ไทย

ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2521) เรื่องอกตามความใน พ.ร.บ.พันธุ์พืช พ.ศ. 2518

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

ไทย

ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2521) เรื่องออกตามความใน พ.ร.บ. พันธุ์พืช พ.ศ. 2518

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

ไทย

ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2490) เรื่องการกำหนดอัตราเงินอากรออกตามความใน พ.ร.บ.การประมง พ.ศ. 2490

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

ไทย

ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2490) เรื่องที่อนุญาตออกตามความใน พ.ร.บ. การประมง พ.ศ.2490

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

ไทย

ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2490) เรื่องบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำออกตามความใน พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 2490

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

ไทย

ฉบับที่ 18 (พ.ศ.2522) เรื่องออกตามความใน พ.ร.บ. การประมง พ.ศ.2490

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

ไทย

ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2536) เรื่องออกตามความใน พ.ร.บ. พันธุ์พืช พ.ศ. 2518

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

ไทย

ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่องออกตามความใน พ.ร.บ. พันธุ์พืช พ.ศ. 2518

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

ไทย

เรื่อง การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตนำเข้าซึ่งอาหารสัตว์ พ.ศ. 2545

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

ไทย

ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2499) ออกตามความใน พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

ไทย

กฏกระทรวง (พ.ศ.2536) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

ไทย

ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2499) ออกตามความใน พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

ไทย

ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2536) ออกตามความในพ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์ และ จำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

ไทย

ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2526) ออกตามความในพ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

ไทย

ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2536) ออกตามความในพ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์ และ จำหน่ายเนื้อส้ตว์ พ.ศ.2535

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

ไทย

ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2490) เรื่องประมูลออกตามความใน พ.ร.บ.การประมง พ.ศ. 2490

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

ไทย

ฉบับที่ 19 (พ.ศ.2439) เรื่องออกตามความใน พ.ร.บ.การประมง พ.ศ. 2490

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

ไทย

ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2521) เรื่องออกตามความใน พ.ร.บ.พันธุ์พืช พ.ศ. 2518

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

ไทย

ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2526) เรื่องออกตามความใน พ.ร.บ. กักพืช พ.ศ. 2507

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

ไทย

ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2490) เรื่องบ่อล่อสัตว์น้ำออกตามความใน พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 2490

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

ไทย

ฉบับที 15 (พ.ศ.2502) เรื่อง ออกตามความใน พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 2490

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

ไทย

ฉบับที่ 20 (พ.ศ.2539) เรื่องออกตามความใน พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 2490

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

ไทย

ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2507) เรื่องออกตามความใน พ.ร.บ.กักพืช พ.ศ. 2507

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

ไทย

ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2521) ออกตามความใน พ.ร.บ. พันธุ์พืช พ.ศ.2518

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

ไทย

เรื่อง กำหนดการควบคุมการค้าสัตว์ และ ซากสัตว์ พ.ศ.2546

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

ไทย

กฏกระทรวง (พ.ศ.2503) เรื่องออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์ และ จำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2502

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

ไทย

ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2503) ออกตามความในพ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์ และ จำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2502

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

ไทย

ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2536) เรื่องออกตามความใน พ.ร.บ.พันธุ์พืช พ.ศ. 2518

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

ไทย

ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2536) เรื่องออกตามความใน พ.ร.บ.พันธุ์พืช พ.ศ. 2518

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

ไทย

เรื่อง การนำเข้า นำออก หรือ นำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ หรือ ซากสัตว์ พ.ศ. 2544

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

ไทย

กฏกระทรวง (พ.ศ.2526) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

ไทย

ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2503) ออกตามความในพ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์ และ จำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2502

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

ไทย

ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2499) ออกตามความในพ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499

สรุปสาระสำคัญ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527