สวัสดี

ทั้งหมด 32 ฉบับ

...

เผยแพร่ 8 ก.ย. 2557

มาเลเซีย

พระราชบัญญัติอาหาร 281 ค.ศ.1983

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 1 ก.ย. 2552

เกาหลีใต้

KR-รัฐบัญญัติฉบับพิเศษเพื่อควบคุมการบริโภคอาหารของเด็ก

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 27 ก.ค. 2552

สหรัฐอเมริกา

บทบัญญัติอาหารเสริมสุขภาพและการศึกษา

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

ไทย

คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

ไทย

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

ไทย

โรงงาน พ.ศ. 2535

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

ไทย

คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

ไทย

คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

ไทย

สุรา พ.ศ.2493

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

ไทย

อาหาร พ.ศ.2522

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

ไทย

กักพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

ไทย

ปุ๋ย พ.ศ.2518

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

ไทย

พันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

ไทย

การประมง พ.ศ.2490

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

ไทย

การประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2496

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

ไทย

การประมง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2428

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

ไทย

การควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่วยเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

ไทย

ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2525

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

ไทย

โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

ไทย

ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

ไทย

โรคระบาดสัตว์ ( ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

ไทย

กักพืช พ.ศ.2507

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

ไทย

การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ.2542

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

ไทย

พันธุ์พืช พ.ศ.2518

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

ไทย

วัตถุอันตราย พ.ศ.2535

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

ไทย

วัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2544

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 27 ก.ค. 2550

สหภาพยุโรป

EU: การบรรยายการโฆษณาหรือนำเสนอฉลากอาหารควบคุมน้ำหนัก

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 14 ก.พ. 2548

เกาหลีใต้

KR_การสุขาภิบาลอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ม.ค. 2548

แอฟริกาใต้

ZA_กฎหมายอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

ญี่ปุ่น

กฎ ระเบียบ ในการนำเข้าอาหารของญี่ปุ่น

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

สหรัฐอเมริกา

บทบัญญัติการคุ้มกันสาธารณสุขและการตอบโต้การก่อการร้ายทางชีวภาพ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 8 ส.ค. 2546

สิงคโปร์

SG: 6การขายอาหาร (Sale of Food Act 1973 Revised Edition 1985)

สรุปสาระสำคัญ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527