Other

ตอบ

ตอบ สามารถ download รายชื่อได้จากเว็บไซด์ของสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป

ตอบ

ตอบ ในหนังสือเรื่องกฏ ระเบียบ ของ EU เกี่ยวกับวัสดุและสิ่งของที่ใช้สัมผัสอาหาร หน้า 51  Multi layer food contact materials นั้น มีความหมายเช่นเดียวกับ Multi-material Multi-layer ใน  Regulations EU no. 10/2011 page L12/8 ข้อ (5) ถูกต้องคะ

เนื่องจากหนังสือเล่มดังกล่าวจัดทำก่อนการประกาศใช้ระเบียบฉบับใหม่ปี 2011 และยังไม่มีการกำหนดคำนิยามของพลาสติกสัมผัสอาหารไว้

ตอบ

ตอบ ตาม Directive 2000/13/EC การแสดงฉลากของอียู ไม่ต้องระบุชื่อวิทยาศาสตร์

"All species of fish where the fish constitutes an ingredient of another foodstuff and provided that the name and presentation of such foodstuff does not refer to a specific species of fish"

ตอบ

ตอบรายละเอียดของการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการและการแจ้งกระบวนการแปรรูปสำหรับอาหารที่ทำให้เป็นกรดและอาหารที่มีความเป็นกรดต่ำ เพื่อขอรับเลขที่ประจำตัวของสถานประกอบผู้ผลิตอาหารกระป๋อง (Food Canning Establishment: FCE Number) และเลขที่ประจำตัวการส่งแบบฟอร์ม (Submission Identifier: SID Number) สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกานั้น สามารถเข้าไปดูรายละเอียดทั้งหมด (คำอธิบายและวิธีเขียน) ได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐอเมริกา

http://www.cfsan.fda.gov/~comm/lacf-toc.html#inspect 

ทั้งนี้สถาบันอาหารมีบริการให้คำปรึกษาและติดต่อเพื่อขอขึ้นทะเบียนสถานประกอบการดังกล่าว โดยคุณสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกวิจัยและพัฒนา สถาบันอาหาร โทรศัพท์ 02-8868088 ต่อ 2300-2305 ติดต่อคุณสุกัญญา และคุณอุไร

ตอบ

ตอบ ข้อกำหนด BRC Issue. 5 ไม่สามารถ Download ได้ค่ะ เนื่องจากเป็นเอกสารที่มีลิขสิทธิต้องสั่งซื้อเท่านั้น หรือติดต่อหน่วยงานที่รับให้คำปรึกษาระบบ จะมีเอกสารชุดนี้ค่ะ

คำถาม