นโยบาย FARM TO FORK ฉบับใหม่ของสหภาพยุโรป ทิศทางที่อุตสาหกรรมอาหารไทยควรรู้

ในรายงานฉบับนี้จะขอกล่าวโดยย่อเกี่ยวกับเป้าหมายของข้อตกลงยุโรปสีเขียว  10 ประการ ดังต่อไปนี้ ซึ่งจะไม่ขอขยายความลงรายละเอียด เพราะมีเนื้อหาค่อนข้างมาก

1) การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์  สหภาพยุโรปได้กําหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2050 คณะกรรมาธิการยุโรปจะทําการพิจารณาปรับปรุงกฎระเบียบต่าง ๆ ของสหภาพยุโรปให้สอดคล้องกับเป้าหมายใหม่

2) แผนนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนฉบับใหม่  ซึ่งจะครอบคลุมประเด็นผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน โดยจะอธิบายถึงวิธีการผลิตที่ลดการใช้วัสดุและทรัพยากร และการออกแบบเพื่อส่งเสริมการนํากลับมาใช้ใหม่และรีไซเคิล

3) การปรับปรุงอาคารบ้านเรือน  เพิ่มอัตราการปรับปรุงอาคารเป็นจํานวนอย่างน้อย 2 ถึง 3 เท่าจากปัจจุบันที่อยู่ที่ร้อยละ 1

4) สังคมไร้มลพิษ   ไม่ว่าจะเป็นอากาศ ดิน และน้ำต้องปลอดจากสารมลพิษภายในปี ค.ศ. 2050 โดยแผนนโยบายใหม่นี้จะครอบคลุมถึงกลยุทธ์การจัดการสารเคมีเพื่อสร้างสังคมที่ปราศจากสารพิษ

5) ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ  

6) กลยุทธ์จากฟาร์มถึงปลายส้อม (Farm to Fork Strategy)  มีจุดมุ่งหมายพัฒนาระบบเกษตรกรรมสีเขียวเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค ซึ่งจะมีการพิจารณาลดการใช้ยาฆ่าแมลง ปุ๋ยสารเคมี และยาต้านจุลชีพอย่างมีนัยสําคัญ

7) ภาคการขนส่ง  ลดระดับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นศูนย์ในช่วงปี ค.ศ. 2030 ส่งเสริมการใช้ยานยนต์พลังงานไฟฟ้า  ติดตั้งสถานีจ่ายไฟจํานวน 1 ล้านสถานีทั่วยุโรปให้ได้ภายในปี ค.ศ. 2025 นอกจากนี้จะมุ่งเน้นการใช้พลังงานทางเลือก

8) การเงิน สหภาพยุโรปเตรียมใช้เครื่องมือทางการเงิน Just Transition Mechanism โดยจะระดมทุนจํานวน 100 ล้านล้านยูโร เพื่อช่วยประเทศ ภูมิภาค และภาคธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงสุดที่ยังต้องพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นแหล่งพลังงาน

9) การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมของสหภาพยุโรปฉบับที่ 9 หรือ Horizon Europe ซึ่งมีงบประมาณ 100 ล้านล้านยูโร ครอบคลุมช่วงปี ค.ศ. 2021-2027

10) ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ

download PDF

Related Articles

กระแส “GMOs” ในสิ่งมีชีวิต กับการออกนโยบายของสหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (European Union : EU) เป็นภูมิภาคที่มีนโยบายเกี่ยวกับสินค้าสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมหรือ GMOs ที่เข้มงวดมากที่สุดในโลก โดยยึดหลักป้องกันล...

ความคืบหน้าของ EU กรณี No-deal Brexit

ความล้มเหลวของนาง Theresa May ภายหลังสภาผู้แทนราษฎรสหราชอาณาจักรปฏิเสธข้อตกลง Brexit  ถึง 3 ครั้งและการถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจได้สร้างมรสุมในชีวิตก...