“Added Sugar” ประเด็นที่น่าจับตามอง

“น้ำตาล” สามารถพบได้ในอาหารหลากหลายประเภท โดยเฉพาะเครื่องดื่มและขนมหวาน ซึ่งถึงแม้จะมีน้ำตาลจากธรรมชาติอยู่แล้ว แต่ด้วยพฤติกรรมการบริโภคที่ติดหวานของผู้บริโภคจำนวนมาก ทำให้ผู้ผลิตหลายรายยังคงเติมน้ำตาลเพิ่มลงไปในส่วนผสมเพื่อสนองความติดหวานอย่างตรงไปตรงมา

          นอกจากการใช้น้ำตาลอ้อยหรือน้ำตาลหัวบีท ซึ่งเป็น “น้ำตาลซูโครส” ในภาคอุตสาหกรรมอาหารยังนิยมใช้กลูโคส ฟรุกโตส รวมถึง “ไซรัป” หรือน้ำเชื่อมชนิดต่างๆ เติมลงไป เพื่อเพิ่มความหวาน ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น ทำให้น้ำตาลเป็นวัตถุดิบที่มีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมอาหารมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

download PDF

Related Articles

ติดตามการปรับปรุงมาตรฐาน ISO 22000 : 2017 ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร

การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและปลอดภัยที่จะบริโภค กลายเป็นข้อกำหนดพื้นฐานสำหรับผู้ผลิต การนำระบบการบริหารคุณภาพที่มีประสิทธ...

สหภาพยุโรปเข้มกําหนดเกณฑ์ความปลอดภัยอาหารด้านจุลินทรีย์ : พฤศจิกายน 2548

สหภาพยุโรปประกาศระเบียบใหม่เกณฑ์ความปลอดภัยของอาหารด้านจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้จากเนื้อสัตว์ สัตว์น้ำ ผักผลไม้ และผลิตภัณฑ์ชนิดจุลินทรีย์ก่อโร...